Hyrwyddo Cynwysoldeb a Diogelwch: Hyfforddiant Trosedd Gasineb

Published on: In the categories:Cyffredinol

Y mis diwethaf, roeddem yn falch o gael rhannu ein hymagwedd at gydraddoldeb, amrywiaeth, a chynhwysiant yn ein sefydliad, yn ystod ein Cynhadledd Pen-blwydd. I gadarnhau ein hymrwymiad,rydym wedi partneru â Heddlu De Cymru i gynnal hyfforddiant trosedd gasineb. Mae’r fenter hon nid yn unig yn ymwneud ag ymwybyddiaeth, ond hefyd â chamau gweladwy, ystyrlony […]

Ymunwch â ni ar gyfer Ein Digwyddiad Galw Heibio Cymunedol

Published on: In the categories:Cyffredinol

Mae’r adborth diweddar yn dweud wrthym fod yn well gennych ryngweithio â ni wyneb yn wyneb. Rydym wedi gwrando ac rydym yn ailddechrau’r ein digwyddiad Galw Heibio Cymunedol. Ein nod yw pontio unrhyw fylchau cyfathrebu a darparu mwy o gyfleoedd i chi ymgysylltu â ni. Lleoliad: Canolfan Gymunedol Caerau, Woodlands Terrace, Caerau,Maesteg CF34 0SRDyddiad: Dydd […]

Dewch i Ni Gadw’n Cymuned yn Ddiogel yn ystod Nos Galan Gaeaf aNoson Tân Gwyllt!

Published on: In the categories:Diogelwch yn y Cartref

Wrth i Nos Galan Gaeaf a Noson Tân Gwyllt nesáu, ein prif flaenoriaeth yw eich diogelwch yn eich cartrefi a’ch cymunedau. P’un ai fyddwch yn cerfio pwmpenni, addurno eich cartref, neu’n trefnu coelcerthi a thân gwyllt, mae gennym awgrymiadau diogelwch i sicrhau dathliad dychrynllyd o dda, onddiogel. Nos Galan Gaeaf Noson Tân GwylltFel arfer rydym […]

Two children carving pumpkins

Rhestr Fer Ddwbl yng Ngwobrau Tai Cymru 2023

Published on: In the categories:Cyffredinol

Oherwydd ein hymroddiad, gwaith caled ac arloesedd, rydym wedi cyrraedd nid un, ond dwy restr fer yng Ngwobrau Tai Cymru 2023! Mae ein rhestriad cyntaf am y Wobr Cefnogi Cymunedau ac mae’n dyst i’n gwaith eithriadol gyda’r prosiect Cynllun Gweithredu Cymunedol Cilgant y Jiwbilî. Ymgododd y fenter hon o ymdrech gydweithredol, yn cynnwys nifer o […]

Cefnogaeth i Chi Yn Ystod yr Argyfwng Costau Byw

Published on: In the categories:Cyffredinol

Mae’r argyfwng costau byw wedi bod yn bryder cynyddol i lawer ohonoch, ac rydym yn ymrwymedig iroi’r cymorth angenrheidiol i chi yn ystod yr amserau heriol hyn. Rydym yn llawn cynnwrf o gaelrhannu ein partneriaeth newydd gyda Chymru Gynnes i gyflwyno menter newydd a fydd yn eich helpugyda hyn. Mae Cymru Gynnes yn sefydliad sy’n […]

Casglu eich adborth a gwybodaeth am gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant

Published on: In the categories:Cyffredinol

Yr wythnos hon, mae ein tîm ymroddgar wrthi eto’n curo ar ddrysau ledled Pen-y-bont ar Ogwr, gan barhau i gynnig cymorth ychwanegol i gwsmeriaid fel y gallant ddal i fyw yn ddiogel ac yn hapus yn eu cartrefi. Dyma giplun o’r pethau maen nhw wedi’u darganfod hyd yma: Diolch i chi, y 911 o gwsmeriaid […]

Dathlu 20 Mlynedd o Lwyddiannau yng Nghynhadledd ein Pen-blwydd!

Published on: In the categories:Cyffredinol

Ddydd Gwener diwethaf, daeth 230 o gydweithwyr at ei gilydd dan yr unto i ddathlu dau ddegawd o lwyddiannau anhygoel yng Nghymoedd i’r Arfordir. Gyda’n gilydd, rydyn ni wedi gwneud camau breision sydd wedi cael effaith barhaus: Dechreuom y diwrnod drwy esbonio ein hymagwedd at CAC, a chawsom ein hanrhydeddu gan bresenoldeb y gŵr tra […]

Gwella ein Gwasanaeth i Chi

Published on: In the categories:Cyffredinol

Mae ein tîm gwasanaeth i gwsmeriaid, Yr Hyb, wedi bod ar daith dros y flwyddyn ddiwethaf, ac rydyn ni eisiau diolch i’n cwsmeriaid am eu hamynedd a’u dealltwriaeth dros y cyfnod hwn. Diolch i ymroddiad a gwaith caled ein tîm anhygoel, rydym wedi gwneud gwelliannau sylweddol i’n gwasanaethau. Rydym wedi recriwtio a hyfforddi cydweithwyr newydd, […]

Dyma ni, yn barod i gerdded 20 cilometr i ddathlu 20 mlyneddo fod yn rhan o her gerdded genedlaethol.

Published on: In the categories:Cyffredinol

Byddwn yn dechrau dathlu ein 20fed pen-blwydd gyda thaith gerdded 20 cilometr elusennol. Mae’r digwyddiad yn rhan o’r her Heicio am Gartrefi, sy’n cynnwys 12 o gymdeithasau tai yng Nghymru, ac sy’n ceisio codi arian a chefnogi amrywiol elusennau ac achosion Cymreig. Ar 27 Gorffennaf, bydd ein cydweithwyr ymroddgar yn gwneud taith gerdded heriol 20 […]

Ymunwch â ni i Greu Cymunedau Diogel a Hapus: Ein Cynllun i Wella Adrodd am Ymddygiad Gwrthgymdeithasol

Published on: In the categories:Cyffredinol

Rydyn ni’n gweithredu i wella ein gwasanaeth adrodd am ymddygiad gwrthgymdeithasol. Daw’r cam hwn yn sgil ein harolwg STAR diweddar a ddangosodd mai dim ond 56% ohonoch oedd yn fodlon ar y gwasanaeth presennol. Mae hon yn Wythnos Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, felly mae’n gyfle perffaith i ni fyfyrio ar ein dull o weithredu a gwneud newidiadau […]