Gwyddom y gall ymddygiad gwrthgymdeithasol gael effaith negyddol ar fywydau pobl, ac yr ydym wedi ymrwymo i gymryd camau clir i ddelio’n effeithiol â’r cwynion hyn. Mae ein Tîm Tai wedi’u hyfforddi a’u profi i helpu i ddatrys cwynion am ymddygiad gwrthgymdeithasol, gan weithio’n agos gydag asiantaethau eraill a chefnogi cyfranogiad trydydd parti gan gynnwys yr Heddlu, Tân ac Achub, y bwrdd iechyd lleol, y Cyngor a’r Gwasanaethau Prawf i sicrhau yr ymdrinnir â materion cyn gynted â phosibl. 

Byddwn yn rhoi cyngor gonest i chi am yr hyn y gallwch ei wneud a sut y gallwn helpu i ddatrys unrhyw broblemau.

Mae tri phrif gategori ar gyfer ymddygiad gwrthgymdeithasol, yn dibynnu ar faint o bobl sy’n cael eu heffeithio:

 1. Ymddygiad gwrthgymdeithasol personol yw pan fydd person yn targedu unigolyn neu grŵp penodol.
 1. Ymddygiad gwrthgymdeithasol niwsans yw pan fydd person yn achosi trafferth, annifyrrwch neu ddioddefaint i gymuned.
 2. Ymddygiad gwrthgymdeithasol amgylcheddol yw pan fydd gweithredoedd unigolyn yn effeithio ar yr amgylchedd ehangach, megis mannau cyhoeddus neu adeiladau.

Enghreifftiau o ymddygiad gwrthgymdeithasol

 • Sŵn sy’n dod yn niwsans 
 • Ymddygiad rhwyfo neu anystyriol
 • Taflu sbwriel, gan gynnwys paraffernalia cyffuriau
 • Problemau gydag anifeiliaid anwes
 • Tresmasu
 • Galwadau niwsans
 • Yfed ar y stryd
 • Gweithgarwch sy’n gysylltiedig â phuteindra
 • Cerbyd wedi’i adael
 • Niwsans cerbydau neu ddefnydd amhriodol
 • Cardota
 • Camddefnyddio tân gwyllt

Sut ydw i’n rhoi gwybod amdano?

Mae llawer o ffyrdd o roi gwybod i ni am ymddygiad gwrthgymdeithasol, gan gynnwys ar-lein, dros y ffôn ac wyneb yn wyneb. Ewch i’n tudalen cysylltu â ni i gysylltu â ni.

Cysylltu â ni
Sbardun Cymunedol De Cymru/Adolygiad Achos Ymddygiad Gwrth-Gymdeithasol (Link opens in new window)

Os ydych chi wedi profi ac adrodd am dri digwyddiad o ymddygiad gwrthgymdeithasol mewn chwe mis neu un digwyddiad neu drosedd wedi’i ysgogi gan gasineb (digwyddiad casineb/trosedd) gellir gofyn am adolygiad o’i achos.

Mae mwy o wybodaeth am sbardunau cymunedol ar gael ar wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr.