Oherwydd ein hymroddiad, gwaith caled ac arloesedd, rydym wedi cyrraedd nid un, ond dwy restr fer yng Ngwobrau Tai Cymru 2023!

Mae ein rhestriad cyntaf am y Wobr Cefnogi Cymunedau ac mae’n dyst i’n gwaith eithriadol gyda’r prosiect Cynllun Gweithredu Cymunedol Cilgant y Jiwbilî. Ymgododd y fenter hon o ymdrech gydweithredol, yn cynnwys nifer o dimau, i fynd i’r afael â materion cymunedol. Mae’r effaith wedi bod yn anhygoel:

 • Ar draws y stad, rydym wedi gweld gostyngiad mewn sbwriel. Mae’r preswylwyr yn mwynhau amgylchoedd glanach, tra bod ailgylchu gwastraff a’r arferion gwaredu wedi gwella’n sylweddol.
 • Casglwyd dros 4 tunnell o wastraff yn ystod ein digwyddiadau amnest sgipiau, gan amlygu natur egnïol a chyfrannog ein cymuned.
 • Mae’r preswylwyr wedi dod at ei gilydd, gan greu ymdeimlad cryfach o berthyn yn ein cymuned.
 • Mae’r preswylwyr yn fwy hyderus nag erioed i ymgysylltu â ni ar faterion sbwriel, gan ddangos bod ein cyfranogiad yn y gymuned yn arwain i ganlyniadau cadarnhaol.
 • Mae nifer o unigolion wedi mynegi eu diddordeb mewn dod yn llysgenhadon stad – yn awyddus i gydweithio â ni wrth fynd i’r afael â heriau cymunedol.
 • Mae’r ymddygiad gwrthgymdeithasol amgylcheddol, fel tanau mewn mannau agored, wedi gostwng yn sylweddol oherwydd gweithredu’r preswylwyr a’r wyliadwriaeth well yn ein cymuned.

Rydym yn un mor falch o ddweud wrthych fod Joe Stockley, ein myfyriwr graddedig talentog, wedi cael ei enwebu ar gyfer y Wobr Cyflawnwr Ifanc mewn Tai. Ymunodd Joe â’n tîm ym mis Chwefror 2023 trwy Gynllun Graddedigion Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru Gyfan Llywodraeth Cymru, ac mae ei gyfraniadau wedi bod yn gwbl amhrisiadwy:

 • Chwaraeodd Joe ran ganolog mewn datblygu amrywiol brosiectau, yn cynnwys ein Strategaeth Gynaliadwyedd a Chaffael Cynaliadwy, gan ein cysoni â’n cyrchnodau Sero-Net.
 • Gan fydd llawer o’r cartrefi a ddefnyddir heddiw yn dal i fod o gwmpas yn 2050, mae’n hanfodol sicrhau eu bod yn fwy effeithlon o ran ynni (ôl-osod) ac mae Joe wedi helpu’r tîm i lenwi’r arolygon cartref cyfan sy’n ofynnol ar gyfer Safonau Ansawdd Tai yng Nghymru rhan 2.
 • Gan gydymweithio’n weithredol gyda chymdeithasau tai eraill, mae Joe yn arwain ar hybu arferion gorau o ran ennyn diddordeb cwsmeriaid mewn datgarboneiddio, gan atgyfnerthu ein hymrwymiad i gyfrifoldeb amgylcheddol.
 • Mae’n arwain y ffordd o ran cyfranogiad blaengar gan gwsmeriaid i gyflawni gwelliannau i eiddo gwyrdd, gan symleiddio’r dull o adnabod a datrys materion yn rhagweithiol.
 • Mae Joe yn cyd-drefnu gosod batris yn ein cartrefi gyda phaneli ffotofoltaidd solar, gan sicrhau arbedion costau i’n cwsmeriaid.

Mae ein llwyddiannau anhygoel wedi ein gosod ar y rhestr fer ar gyfer y gwobrau tra haeddiannol hyn, ac rydym yn hynod falch o ymroddiad a gwaith caled ein tîm. Edrychwn ymlaen yn eiddgar at glywed y canlyniadau yng Ngwesty Mercure Cardiff House ar 30 Tachwedd. Croeswch eich bysedd dros ein timau.