Ein Hanes (Link opens in new window)

Cawsom ein sefydlu yn 2003 fel y trosglwyddiad gwirfoddol ar raddfa fawr gyntaf o dai cyngor i gymdeithas tai cymdeithasol yng Nghymru.

Rydym yn sefydliad nid er elw, wedi’i gofrestru â statws elusennol, ac rydym yn cael ein goruchwylio gan Lywodraeth Cymru.

Darparu Tai (Link opens in new window)

Rydym yn darparu dros 6,000 o dai fforddiadwy a diogel ledled Pen-y-bont ar Ogwr, De Cymru.

Rydym hefyd yn darparu gwasanaethau rheoli i 722 o fflatiau lesddaliad, mae gennym bortffolio o 50 o siopau ac eiddo arall nad yw’n eiddo preswyl wedi’i osod ar delerau masnachol, ac yn rheoli 1,129 o fodurdai.

Rydym yn canolbwyntio ar ddod yn gynaliadwy, a’r bwriad yw bod yn garbon niwtral erbyn 2030, gan adfywio ein cymunedau lleol i adeiladu Pen-y-bont ar Ogwr a Chymru well, ac yn fwy na dim, sicrhau bod ein cwsmeriaid a’n cydweithwyr yn ‘ddiogel a hapus’.

Ein Pwrpas (Link opens in new window)

Darparu tai a lleoedd lle mae pobl yn teimlo’n ddiogel a hapus.

Mae ein pwrpas yn disgrifio beth rydym yma i’w wneud fel sefydliad. Dyma pam rydym yn bodoli, ac mae’n llywio ein blaenoriaethau strategol. Rydym yn helpu pobl i fyw gyda’i gilydd yn annibynnol.

Ein Gweledigaeth (Link opens in new window)

Helpu i adeiladu Pen-y-bont ar Ogwr a Chymru well.

Bwriad ein gweledigaeth yw ymestyn ac ysgogi ein pobl i fynd y filltir ychwanegol a bod â dyheadau uchelgeisiol iddyn nhw eu hunain a’n cwsmeriaid. Mae’n hynod seiliedig arnom yn adeiladu partneriaethau cryf a chadarn ym mhob maes o’n busnes.

Gwneud Nid Dweud (Link opens in new window)

Mae Tai Pawb yn elusen Cymraeg sy’n gweithio gyda sefydliadau tai, mudiadau cydraddoldeb a’r Llywodraeth i leihau rhagfarn, gwahaniaethu, bod dan anfantais a thlodi ym maes tai.
Yn 2021, llofnodwyd addewid ‘Gwneud Nid Dweud’ Tai Pawb i roi terfyn ar anghydraddoldeb hiliol ym maes Tai. Fel rhan o’r addewid, rydym wedi ymrwymo i gyflawni’r camau gweithredu canlynol dros y pum mlynedd nesaf:

  • Lleihau effaith Covid-19 ar staff a chymunedau o gefndiroedd Du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig eraill
  • Gwella amrywiaeth ethnig y Bwrdd a’r staff ar bob lefel
  • Cyfathrebu ac ymgysylltu â chydweithwyr a chymunedau ynglŷn ag anghydraddoldeb hiliol
  • Datblygu diwylliant cynhwysol.

Ein Gwerthoedd

Ein Gwerthoedd yw ein credoau sylfaenol fel sefydliad. Nhw yw’r egwyddorion arweiniol ar gyfer sut ddylai pawb yn ein sefydliad ymddwyn a gweithredu. Maent yn rhan o bob agwedd ar ein sefydliad, a dyna sy’n ein gwneud ni’n arbennig. 

Gwerthfawrogi Pobl

Rydym yn gweld y potensial mewn pobl, y rhai rydym yn gweithio gyda nhw, a’r rhai rydym yma i wasanaethu.

Meddwl yn Wahanol

Rydym yn rhoi cynnig ar bethau newydd i wella bywydau a gyrfaoedd pobl.

Dewrder i fwrw ymlaen

Rydym eisiau’r gorau i ni ein hunain, ein cydweithwyr, a’n cwsmeriaid, felly rydym yn siarad, gweithio a gweithredu gydag argyhoeddiad, cryfder a phenderfyniad.

Pwy sy’n penderfynu sut rydym yn gweithredu?

Fel sefydliad agored a thryloyw, rydym yn cynnwys cwsmeriaid, cydweithwyr a phartneriaid i gasglu’r wybodaeth sydd ei hangen er mwyn gwneud y penderfyniadau cywir.

Rydym yn cael ein goruchwylio gan Lywodraeth Cymru, gyda’n Bwrdd yn gwneud penderfyniadau strategol a’r Tîm Arweinyddiaeth yn eu cyflawni.