Joanne Oak
Joanne Oak, Prif Weithredwr

Mae Joanne yn gyfrifydd cymwysedig sydd â dros 20 mlynedd o brofiad mewn swyddi arwain uwch ar draws y sector cyhoeddus a’r trydydd sector.

Cyn hynny, bu’n gweithio fel Cyfarwyddwr Strategaeth a Gwasanaethau Corfforaethol Gofal Cymdeithasol Cymru, sefydliad gofal a chymorth.

Mae Jo hefyd yn aelod brwd o Fwrdd Tai Cymunedol Bron Afon, Coleg Pen-y-bont ar Ogwr, ac yn Ymddiriedolwr ar gyfer Adeiladu Ymddiriedolaeth Cymunedau.

Ymunodd â ni ym mis Mai 2020.

Darrin Davies
Darrin Davies, Cyfarwyddwr Corfforaethol Datblygu a Thwf

Mae Darrin yn Syrfëwr Siartredig sydd â bron i 30 mlynedd o brofiad ym maes rheoli asedau yn y sector preifat a’r sector cyhoeddus.

A 25 mlynedd o brofiad tai gan gynnwys datblygiadau newydd, caffael, a gwasanaethau iechyd a diogelwch ar gyfer Cymdeithas Tai Teulu (Cymru) Cyf.

Ymunodd â ni ym mis Ebrill 2017.

Emma Howells
Emma Howells, Cyfarwyddwr Corfforaethol Tai, Cymunedau a Chwsmeriaid

Mae Emma wedi gweithio yn y sector tai yng Nghymru a Lloegr ers dros 20 mlynedd, ac mae wedi bod yn arwain yn Trivallis, United Welsh, a Bwrdeistref Camden yn Llundain, gan ddarparu amrywiaeth o wasanaethau sy’n gysylltiedig â thai.

Mae gan Emma ddiddordeb arbennig mewn lleisiau cwsmeriaid, gweithio adferol, a dylunio gwasanaethau arloesol.

Ymunodd â ni ym mis Ionawr 2020.

Liz Murray-Downie
Liz Downie, Cyfarwyddwr Corfforaethol Pobl, Diwylliant a Datblygu Sefydliadol

Mae Liz wedi gweithio ym maes Adnoddau Dynol ers dros 20 mlynedd, gan gynnwys yn y sector tai lle bu’n Gyfarwyddwr yn Hafan Cymru.

Mae Liz hefyd yn rhoi cymorth Adnoddau Dynol i Thrive Women’s Aid, ac mae’n Ymddiriedolwr i Age Cymru Gorllewin Morgannwg.

Ymunodd â ni ym mis Medi 2020.