Joanne Oak
Joanne Oak, Prif Weithredwr y Grŵp

Mae Joanne yn gyfrifydd cymwysedig sydd â dros 20 mlynedd o brofiad mewn swyddi arwain uwch ar draws y sector cyhoeddus a’r trydydd sector.

Cyn hynny, bu’n gweithio fel Cyfarwyddwr Strategaeth a Gwasanaethau Corfforaethol Gofal Cymdeithasol Cymru, sefydliad gofal a chymorth.

Mae Jo hefyd yn aelod brwd o Fwrdd Coleg Pen-y-bont ar Ogwr, ac yn Ymddiriedolwr ar gyfer Adeiladu Ymddiriedolaeth Cymunedau.

Ymunodd â ni ym mis Mai 2020.

Darrin Davies
Darrin Davies, Cyfarwyddwr Gweithredol Datblygu a Thwf

Mae Darrin yn Syrfëwr Siartredig sydd â phrofiad sylweddol yn y sector preifat a’r sector cyhoeddus.

Ers ymuno â’r sector cymdeithas tai yn 1990, mae wedi arwain ar gyflenwi cartrefi newydd, rheoli asedau a FM, caffael, cynaliadwyedd ac iechyd a diogelwch.

Ymunodd â ni ym mis Ebrill 2017.

Emma Howells
Emma Howells, Cyfarwyddwr Gweithredol Tai, Cymunedau a Chwsmeriaid

Mae Emma wedi gweithio yn y sector tai yng Nghymru a Lloegr ers dros 20 mlynedd, ac mae wedi bod yn arwain yn Trivallis, United Welsh, a Bwrdeistref Camden yn Llundain, gan ddarparu amrywiaeth o wasanaethau sy’n gysylltiedig â thai.

Mae gan Emma ddiddordeb arbennig mewn lleisiau cwsmeriaid, gweithio adferol, a dylunio gwasanaethau arloesol.

Ymunodd â ni ym mis Ionawr 2020.