Lleihau ein heffaith ar y blaned

Published on: In the categories:Cyffredinol, Cynaliadwyedd

Rydym newydd orffen cyfrifo ein hôl troed carbon, sy’n dweud wrthym faint o garbon rydyn ni’n ei ddefnyddio fel sefydliad mewn blwyddyn. Mae hyn yn helpu i roi syniad i ni o’r effaith rydyn ni’n ei gael ar y blaned. Cyfanswm ein defnydd o garbon ar gyfer 2022-23 yw 33,938 o dunelli o garbon deuocsid […]

Mae eCymru wedi cyrraedd!

Published on: In the categories:Cyffredinol

Mae eCymru, porth i denantiaid a grewyd mewn cydweithrediad rhwng gwahanol bartneriaid a thenantiaid, wedi’i lansio’n swyddogol ac rydyn ni’n falch o gyhoeddi y gallwch nawr cofrestru fel tenant Cymoedd i’r Arfordir. Dyluniwyd eCymru i fod yn borth i ddigwyddiadau a chyfleoedd ymgysylltu a dysgu’n electronig i denantiaid, gyda’r nod o’u cynorthwyo i fyw bywydau […]

Ysgol Gynradd Hencastell yn creu hanes drwy gladdu capsiwl amser ym Mhen-y- bont ar Ogwr

Published on: In the categories:Cyffredinol

Ar ddydd Mawrth 25 Ebrill 2023, creodd ein cydweithwyr ddarn o hanes ym Mhen-y-bont arOgwr ar y cyd ag Ysgol Gynradd Hencastell a Hale Construction. I ddathlu cwblhau cam olaf y gwaith adeiladu ar ein datblygiad tai newydd ym Mrocastell,penderfynom nodi’r achlysur drwy wneud rhywbeth arbennig. Gydag chymorth y myfyrwyr ynYsgol Gynradd Hencastell, claddwyd capsiwl […]

Ein contractwr, Middleton Roofing, yn helpu i gefnogi’r clwb rygbilleol yng Nghwm Ogwr

Published on: In the categories:Cyffredinol

Mae Middleton Roofing yn un o’n contractwyr dibynadwy ac maent newydd orffen gosod toeon newydd ar 121 o’n meddiannau, gan sicrhau diogelwch a chysur i’n cwsmeriaid. Ond nid yw eu cyfraniadau i’r gymuned yn gorffen yma. Yn ogystal â’u gwaith ar y toeon, mae Middleton Roofing hefyd wedi gwneud rhodd hael i Glwb Rygbi’r Valley […]

Cydweithredu a Chymuned: Gwella Mannau Gwyrdd Bracla gydag EcoVigour

Published on: In the categories:Cyffredinol

Mae ein tîm wedi bod wrthi’n cydweithio gyda Chyngor Pen-y-bont ar Ogwr ac EcoVigour, eu partner contractio, i wella’r man gwyrdd ar Ffordd Ganol, Bracla. Rydym wedi cyflawni nifer o fentrau allweddol fel gosod ffensys, plannu coed lled-aeddfed, a chreu man eistedd newydd. I wella’r man gwyrdd ymhellach, gwahoddom breswylwyr i ymuno â ni yn […]

Ein Hymrwymiad i’r Gymraeg!

Published on: In the categories:Cyffredinol

Rydym yn falch o gyflwyno Addo, sy’n deillio o’r gair Cymraeg am ‘topromise’. Mae’r ymrwymiadau hyn yn pwysleisio ein hymroddiad i’rGymraeg ac mae’r amseriad yn wych gan fod dydd Sul yn DdiwrnodRhyngwladol Dylan Thomas. Fel sefydliad sydd â’i wreiddiau’n ddwfn ynnhreftadaeth Cymru, rydym yn cofleidio’r Gymraeg yn galonnog ynghyd â’iharwyddocâd yn ein hunaniaeth gyfunol fel […]

Buddsoddi yn ein cydweithwyr i greu profiad mwy cynhwysol igwsmeriaid

Published on: In the categories:Cyffredinol

Gan fod yr wythnos hon yn Wythnos Ymwybyddiaeth o’r Byddar, rydym yn falch o gyhoeddi ymdrechion ein cydweithwyr i wella’u sgiliau cyfathrebu. Rydym yn deall bod ein cwsmeriaid yn dod o gefndiroedd amrywiol, ac rydyn ni eisiau gwneud yn siŵr bod pawb yn teimlo’u bod yn cael croeso wrth ryngweithio â ni. Dyna pam rydyn […]

Clwb Chwaraeon a Chymdeithasol yn Rhoddi Wyau Pasg i Ysbyty Plant

Published on: In the categories:Cyffredinol

Unwaith eto mae ein Clwb Chwaraeon a Chymdeithasol wedi dangos eu hymrwymiad i roi nôl i’r gymuned drwy roddi Wyau Pasg i ward y plant yn Ysbyty Tywysoges Cymru. Mae’r rhodd hael hon wedi dod a llawenydd a hapusrwydd mawr eu hangen i gleifion ifanc sydd ar hyn o bryd yn wynebu amserau heriol oherwydd […]

Allech chi ymuno â’n Bwrdd a’n helpu ni i wneud gwahaniaeth?

Published on: In the categories:Cyffredinol

Rydym yn chwilio am bobl sy’n angerddol am dai cymdeithasol ac yn angerddol am wneud gwahaniaeth i ymuno â’n Bwrdd a’n helpu i adeiladu cyfleoedd i’n cwsmeriaid a’n cymunedau. Wrth i ni symud ein busnes ymlaen drwy’r cyfnodau Sylfaen, Adeiladu a Thyfu o’n Cynllun Corfforaethol 10 mlynedd rydym am gryfhau ein llywodraethu a buddsoddi mewn […]

Rydyn ni’n gwella ein gwasanaeth atgyweirio a chynnal a chadw ac mae angen
eich help chi arnom i’w ddylunio!

Published on: In the categories:Cyffredinol

Ein prif bwrpas yw darparu cartrefi a lleoedd lle mae pobl yn teimlo’n ddiogel ac yn hapus ac rydym wedi gwrando pan ddywedoch wrthym nad ydych yn meddwl ein bod yn gwneud digon i ofalu am eich cartref. Dyna pam rydyn ni’n meddwl mewn ffordd wahanol ac yn creu cwmni newydd, a fydd yn perthyn […]