Dathlu Wythnos Gofalwyr: Gadewch i Ni Gefnogi Canolfan Gofalwyr Pen-y-bont ar Ogwr Gyda’n Gilydd

Published on: In the categories:Cymunedau

Mae’r wythnos hon yn Wythnos Gofalwyr sef wythnos ymroddedig i gydnabod a dathlu cyfraniadau gofalwyr. Rydym yn achub ar y cyfle gwych hwn i daflu golau ar ein Helusen y Flwyddyn, Canolfan Gofalwyr Pen-y-bont ar Ogwr ac i gefnogi eu gwaith anhygoel. Yn ôl ym mis Chwefror, ymwelwyd â Chanolfan Gofalwyr Pen-y-bont ar Ogwr lle […]

Ein Datblygiad Cyntaf y Tu Allan i Ben-y-bont ar Ogwr

Published on: In the categories:Cyffredinol

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi ein prosiect datblygu cyntaf y tu allan i Ben-y-bont ar Ogwr. Mewn partneriaeth â Castell Group Ltd, rydym yn adeiladu tai fforddiadwy effeithlon o ran ynni, o safon uchel ym Mhorth, Rhondda Cynon Taf, er mwyn mynd i’r afael â’r angen difrifol am gartrefi newydd yn yr ardal. Mae […]

Casglu Barn Cwsmeriaid gyda Nodweddion Gwarchodedig am Adrodd am WaithAtgyweirio

Published on: In the categories:Cyffredinol

Rydyn ni eisiau i’n gwasanaethau fod yn hygyrch ac yn gynhwysol i bawb. Fel rhan o’n hymrwymiad i gydraddoldeb, amrywiaeth, a chynhwysiant (CAC) fel y’u disgrifir yn ein map ffyrdd CAC, rydym wedi lansio prosiect i’n helpu i ddeall profiadau ein cwsmeriaid gyda nodweddion gwarchodedig yn well wrth iddynt roi gwybod i ni am waith […]

LoveYourStreet: Ymunwch â ni ar gyfer Taclo Tipio Anghyfreithlon Gyda’n Gilydd

Published on: In the categories:Cyffredinol

Rydyn ni’n deall bod tipio anghyfreithlon wedi bod yn destun pryder i lawer ohonoch sy’n byw yn ein cymunedau. Dyna pam rydym yn cymryd camau cadarn i fynd i’r afael â’r mater hwn gyda’n menter newydd, #LoveYourStreet. Mae’r ymgyrch hwn yn canolbwyntio ar weithredu ac ymgysylltu â’r gymuned, gan gynnwys amnest sgipiau am flwyddyn. Byddwn […]

Mae Eich Barn o Bwys: Llenwch Ein Harolwg Rhent Heddiw

Published on: In the categories:Cyffredinol

Rydym yn ymrwymedig i barhau i wella ein gwasanaethau a sicrhau bod eich profiad gyda ni yn rhagori ar eich disgwyliadau. Mae eich adborth yn hanfodol i’n helpu i ddeall sut gallwn eich gwasanaethu chi a’r gymuned yn well. Dyna pam rydym yn cysylltu â chi heddiw i’ch gwahodd i gymryd rhan yn ein harolwg […]

Ffarwelio â Chadeirydd Cymoedd i’r Arfordir wrth iddo ymddeol

Published on: In the categories:Cyffredinol

Mae Cymoedd i’r Arfordir wedi ffarwelio’n hoff â Chadeirydd y Bwrdd, Anthony Whittaker, sydd newydd ymddeol. Mae Anthony wedi camu i lawr o’i rôl ar ôl pum mlynedd wrth y llyw – yn ystod y cyfnod hwn mae wedi helpu Cymoedd i’r Arfordir i fynd o nerth i nerth. Ymunodd Anthony â Chymoedd i’r Arfordir […]

Ymgysylltwch â Ni yn Ein Digwyddiadau Cymunedol Untro

Published on: In the categories:Cyffredinol

Rydym yn lansio digwyddiadau Cymunedol Untro ‒ yn dechrau’r wythnos nesaf a thrwy gydol Ebrill. Ein nod yw cyflwyno Llanw i’n cymunedau, magu ymddiriedaeth, a sefydlu perthnasoedd hirbarhaol cyn ein lansiad swyddogol ar ddydd Mawrth, 2 Ebrill.   Mae hyn nid yn unig yn ymwneud â sicrhau bod ein brand yn adnabyddadwy; mae hefyd yn sicrhau […]

Croeso i Gadeirydd newydd ein Bwrdd

Published on: In the categories:Cyffredinol

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi apwyntiad Amanda Davies, cyn-Brif Weithredwr y Grŵp Pobl, fel Cadeirydd newydd ein Bwrdd. Bydd Amanda yn ymuno â Chymoedd i’r Arfordir ym mis Ebrill, gan ddod â chyfoeth o brofiad o’i gyrfa mewn tai, gofal a gwasanaethau cymorth, ynghyd â swyddi bwrdd yng nghanol adfywio yng Nghymru a chyrff […]

Helpwch ni i ateb ein Cwestiwn y Mis newydd!

Published on: In the categories:Cyffredinol, Cymunedau

Rhan o’n gwaith ni yma yn Cymoedd i’r Arfordir yw gwrando arnoch chi a gweithredu ar yr wybodaeth byddwch chi’n ei rhoi i ni. Yn 2024, rydyn ni am ganolbwyntio ar hyn drwy gynnig rhagor o gyfleoedd i chi ymgysylltu â ni a chymryd rhan.   I ddechrau arni, rydyn ni’n lansio ein ‘Cwestiwn y Mis’ […]

Y Terfynau Amser yn nesáu o ran perchnogaeth cŵn XL Bully

Published on: In the categories:Cyffredinol

Mae’r deddfau newydd gan Lywodraeth y DU ynglŷn â pherchnogaeth cŵn XL Bully ar fin dod i rym, felly hoffem atgoffa ein cwsmeriaid am y deddfau newydd. Rydym yn deall bod llawer ohonoch yn berchen ar anifeiliaid anwes ac rydym bob amser wedi croesawu anifeiliaid anwes yn ein cartrefi cyhyd â’u bod yn cadw at […]