Cymoedd i’r Arfordir yn cefnogi Clwb Pêl-droed Cornelly United

Published on: In the categories:Cyffredinol

Pan ofynnodd Clwb Pêl-droed Cornelly United i’w cymdeithas dai leol am gymorth, nid cit newydd oedd ar eu rhestr ddymuniadau, ond cegin newydd! Ac roedd Cymoedd i’r Arfordir yn falch iawn o helpu, gan weithio gyda’i chontractwr partner, ASW Property Services (ASW), i ailwampio cegin y clwb fel rhan o’i hymrwymiad budd i’r gymuned. Nawr […]

Gwaith atal plâu wedi’i drefnu yn Ffordd yr Eglwys

Published on: In the categories:Cyffredinol

Bydd gwaith yn dechrau ar 28 Tachwedd i glirio darn mawr o ordyfiant yn Ffordd yr Eglwys, Gogledd Corneli. Nod y gwaith hwn yw helpu i reoli’r boblogaeth o gnofilod drwy glirio’r mannau lle gallan nhw nythu.  Bydd y rhaglen waith yn para dwy neu dair wythnos.  Rhaid i ni rybuddio preswylwyr y gallent weld […]

Cyflwyno ein helusen y flwyddyn am eleni … Y Bwthyn Newydd

Published on: In the categories:Cyffredinol

Bob blwyddyn rydyn ni’n dewis achos i fod yn Elusen y Flwyddyn, a bydd hon yn elwa ar y gwaith codi arian gan ein cydweithwyr dros y deuddeg mis nesaf. Rydyn ni’n falch iawn o gyhoeddi bod aelodau Cynhadledd y Cydweithwyr eleni wedi pleidleisio i gyfeirio ein hymdrechion codi arian at Y Bwthyn Newydd, sef […]

Cyngor am Ddiogelwch yn y Cartref: Peidiwch â gorchuddio awyrellau eich ffenestri

Published on: In the categories:Cyffredinol, Diogelwch yn y Cartref

Mae awyrellau araf yn gadael awyr iach i lifo i mewn gan sicrhau bod eich cartref yn cael ei awyru’n dda. Peidiwch â gorchuddio awyrellau eich ffenestri. Mae awyrellau araf yn lleihau lleithder, ac mae hyn yn bwysig i atal cyddwysiad a llwydni. Os ydych yn poeni bod eich ffenestr yn ddrafftiog, gwnewch yn siŵr […]

Dyma enillwyr #TyfuAmAur!

Published on: In the categories:Cyffredinol

Nôl yn Ebrill, dechreuon ni chwilio am y gerddi gorau ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Yn ein cystadleuaeth arddio gyntaf ers nifer o flynyddoedd, cawsom ein syfrdanu gan y gerddi a’r mannau gwyrdd bendigedig yn y gymuned, ac fe gafodd ein panel beirniadu dipyn o anhawster i benderfynu ar y gorau o’r goreuon. Ond o’r diwedd […]

Cymerwch ran yn ein cynllun i blannu 300 o goed ar draws Pen-y-bont ar Ogwr

Published on: In the categories:Cyffredinol, Cymunedau, Cynaliadwyedd

Yr hydref hwn, rydyn ni’n ymuno â Choed Cadw i harddu Pen-y-bont ar Ogwr drwy blannu 300 o goed ar draws y sir. Ein bwriad yw plannu coed yng Nghaerau, Maesteg, Gogledd Corneli a Phencoed ond cyn i ni ddechrau, rydyn ni eisiau clywed eich barn ynglŷn â’r lleoliadau. Dyma’ch cyfle chi i gymryd rhan! […]

trees

Digwyddiadau Calan Gaeaf AM DDIM

Published on: In the categories:Cyffredinol

Mwynhewch y tymor arswydus! Rydyn ni’n cynnal digwyddiadau Calan Gaeaf AM DDIM ym Mhen-y-bont ar Ogwr a byddem wrth ein bodd yn eich gweld chi’n galw heibio. Rydyn ni’n croesawu pawb i ymuno â ni, o blant bach i oedolion sy’n caru pob math o bethau dychrynllyd! Ble byddwn ni:Dydd Mawrth 25 Hydref, Canolfan Gymunedol […]

Calan Gaeaf Bwgandibethma

Ymunwch â’r sgwrs am Gydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant (EDI)

Published on: In the categories:Cyffredinol

Beth yw Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant? Yma yn Cymoedd i’r Arfordir, rydyn ni’n cydnabod pwysigrwydd cymunedau sy’n ffynnu. Mae cymunedau sy’n ffynnu yn amrywiol, yn deg ac yn gyfartal i bawb, lle ma pawb wedi’u cysylltu yn gymdeithasol. Rydyn ni’n ymdrechu i ddarparu amgylchedd i’n cwsmeriaid, ein cydweithwyr a’n partneriaid, a fydd yn rhoi cyfle […]

Wythnos Diogelwch Drysau Tân

Published on: In the categories:Cyffredinol

Beth yw Drws Tân?  Pan fod argyfwng yn digwydd, mae drysau tân yn chwarae rhan hanfodol drwy sicrhau bod tân a mwg yn cael eu dal yn ôl nes i bobl gael amser i wacáu’r adeilad yn ddiogel. Mae’n bwysig iawn bod drysau tân yn cael eu cynnal mewn cyflwr gweithio er mwyn iddynt gyflawni’r […]

Dathlu blwyddyn lwyddiannus arall yn ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol (CCB)

Published on: In the categories:Cyffredinol

Yr wythnos hon, croesawom aelodau’r bwrdd a chyfranddalwyr i’n pencadlys i rannu ein hadolygiad blynyddol a’n cyfrifon am y flwyddyn ariannol ddiwethaf. Roedd hefyd yn gyfle i rannu’r uchafbwyntiau, yn cynnwys ein cynnydd o ran adeiladu cartrefi newydd i gwrdd â’r angen lleol; buddsoddi mewn cyfleusterau cymunedol; a chydweithio gyda phartneriaid allweddol yn cynnwys Cyngor […]