Fel y landlord cymdeithasol unigol mwyaf ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, sy’n rheoli tua 6,000 o gartrefi, rydyn ni eisiau darparu cartrefi lle mae pobl yn teimlo’n hapus ac yn ddiogel, nawr ac yn y dyfodol.

Mae newid hinsawdd yn un o’r heriau mwyaf sy’n wynebu cenedlaethau heddiw a chenedlaethau’r dyfodol, ac rydym yn canolbwyntio ar fod yn gynaliadwy a dod yn garbon niwtral erbyn 2030, gan adfywio ein cymunedau lleol ar yr un pryd er mwyn adeiladu Pen-y-bont ar Ogwr a Chymru well. 

#ByddwchWyrdd gyda Chymoedd i’r Arfordir (Link opens in new window)

Rydyn ni’n falch iawn o gyhoeddi lansio ein hymgyrch cynaliadwyedd newydd, #ByddwchWyrdd. Rydyn ni eisiau i’n cwsmeriaid a’n cydweithwyr feddwl am sut gallwn bob un leihau ein heffaith ar y blaned a helpu i gyrraedd ein nodau cynaliadwyedd fel y’u disgrifir yn ein Strategaeth Dyfodol Cynaliadwy Diogel a Hapus.

Cartrefi sy’n addas ar gyfer y dyfodol (Link opens in new window)

Mae’n bwysig i ni ein bod yn darparu cartrefi sy’n gynnes, yn ddiogel ac yn fforddiadwy i’w rhedeg – cartrefi sy’n addas ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Mannau gwyrdd (Link opens in new window)

Mae gennym ran bwysig i’w chwarae yn ein cymunedau. Rydyn ni eisiau creu lleoedd, gan weithio gyda phobl i sicrhau bod cymdogaethau’n ddiogel, yn ddeniadol ac wedi’u cysylltu’n dda.

Lleoedd llewyrchus (Link opens in new window)

Mae ein cwsmeriaid wrth galon popeth a wnawn, ac rydym yn un o’r sefydliadau yng Nghymru sydd wedi addo creu lleoedd gwell yma yng Nghymru, gan ymrwymo i Siarter Llunio Lleoedd Cymru.

Newidiadau sy’n garedig i’ch poced am gartref gwyrddach (Link opens in new window)

I’r rhan fwyaf ohonom, gall gosod paneli solar neu foeler ecoeffeithlon newydd fod yn rhy ddrud, ond gallwn bob un wneud newidiadau bach yn ein cartrefi a’n ffyrdd o fyw, a gyda’i gilydd gall y rhain wneud gwahaniaeth mawr.