Amdanom ni (Link opens in new window)

Rydym yn sefydliad nid er elw sy’n darparu ac yn rheoli dros 6,000 o dai ledled Pen-y-bont ar Ogwr, De Cymru. Rydym hefyd yn darparu gwasanaethau rheoli i 722 o fflatiau lesddaliad. Mae gennym hefyd bortffolio o 50 o siopau ac eiddo arall nad yw’n eiddo preswyl wedi’u gosod ar delerau masnachol, ac yn rheoli 1,129 o fodurdai.

Mother playing with her laughing child
Ein Pwrpas

Darparu tai a lleoedd lle mae pobl yn teimlo’n ddiogel ac iach

Mae ein pwrpas yn disgrifio’r hyn rydym yma i’w wneud fel sefydliad. Dyma hanfod ein bodolaeth, ac mae’n llywio ein blaenoriaethau strategol. Rydym yn helpu pobl i gyd-fyw yn annibynnol.

Ein Gweledigaeth

Helpu i adeiladu Pen-y-bont a Chymru well

Nod ein gweledigaeth yw ymestyn ac annog pobl i feddwl yr amhosibl a bod â dyheadau uchelgeisiol iddyn nhw eu hunain a’n cwsmeriaid. Mae’n hynod seiliedig ar adeiladu partneriaethau cryf a chadarn ym mhob maes o’n busnes.

Ein gweledigaeth ‘diogel a hapus’ deng mlynedd

Rydym wedi lansio Strategaeth Gorfforaethol sy’n mapio ein llwybr fel sefydliad ar gyfer y degawd nesaf. Cafodd ei ddrafftio’n wreiddiol cyn cyfnodau clo’r pandemig, ac yna cafodd ei adolygu a’i adnewyddu i siwtio’r byd newydd rydym oll yn byw ac yn gweithio ynddo – gan sicrhau ei fod yn ddigon ystwyth i ddelio ag unrhyw heriau i’r dyfodol.

Darllen rhagor am ein Strategaeth Gorfforaethol

Latest News

Published on:

Mae ein cystadleuaeth arddio nôl!

Yr haf hwn, rydyn ni’n gweithio gyda Gwasanaethau Eiddo ASW i ddod ohyd i’r gerddi, llecynnau a lleoedd gorau ym Mhen-y-bont ar Ogwr acarddangos gwaith caled ein cwsmeriaid a’n preswylwyr lleol wrth iddyntddod ag ychydig o natur i’n bywydau. Hyd yn oed os nad ydych wedi garddio erioed o’r blaen, beth am roi cynnigarni nawr? […]

Published on:

Ein gweledigaeth ‘diogel a hapus’ deng mlynedd

Rydym wedi lansio ein Strategaeth Gorfforaethol!  Mae hon yn mapio ein llwybr fel sefydliad am y deng mlynedd nesaf. Cafodd ei drafftio’n wreiddiol cyn cyfyngiadau symud y pandemig ac rydym wedi defnyddio’r amser hwn i fyfyrio, adolygu ac adnewyddu ein strategaeth ar gyfer y byd newydd rydyn ni’n byw ac yn gweithio ynddo ‒ gan sicrhau ei […]

Published on:

Cymoedd i’r Arfordir yn ffurfio partneriaeth gyda Cyfle Building Skills i lansio cynllun prentisiaeth

Rydym wedi lansio partneriaeth gyda Cyfle Building Skills a fydd yn creu mwy o gyfleoedd prentisiaeth a chyflogaeth yn ein cymunedau. Mae Cyfle Building Skills yn gynllun prentisiaeth a rennir sydd wedi cyflogi mwy na 650 o brentisiaid hyd yma – hwn yw’r cynllun prentisiaeth a rennir mwyaf yn y DU. Maent yn gweithredu yn […]

Cofrestrwch ar gyfer ein hysbysiadau swyddi

Os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio i ni, gallwch gofrestru ar gyfer ein hysbysiadau swyddi. Pan fydd swyddi’n cael eu hysbysebu, byddwch yn derbyn e-bost am y swyddi gwag presennol.