Amdanom ni (Link opens in new window)

Rydym yn sefydliad nid er elw sy’n darparu ac yn rheoli dros 6,000 o dai ledled Pen-y-bont ar Ogwr, De Cymru. Rydym hefyd yn darparu gwasanaethau rheoli i 722 o fflatiau lesddaliad. Mae gennym hefyd bortffolio o 50 o siopau ac eiddo arall nad yw’n eiddo preswyl wedi’u gosod ar delerau masnachol, ac yn rheoli 1,129 o fodurdai.

Mother playing with her laughing child
Ein Pwrpas

Darparu tai a lleoedd lle mae pobl yn teimlo’n ddiogel ac iach

Mae ein pwrpas yn disgrifio’r hyn rydym yma i’w wneud fel sefydliad. Dyma hanfod ein bodolaeth, ac mae’n llywio ein blaenoriaethau strategol. Rydym yn helpu pobl i gyd-fyw yn annibynnol.

Ein Gweledigaeth

Helpu i adeiladu Pen-y-bont a Chymru well

Nod ein gweledigaeth yw ymestyn ac annog pobl i feddwl yr amhosibl a bod â dyheadau uchelgeisiol iddyn nhw eu hunain a’n cwsmeriaid. Mae’n hynod seiliedig ar adeiladu partneriaethau cryf a chadarn ym mhob maes o’n busnes.

Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016

Ar 1 Rhagfyr 2022, bydd Llywodraeth Cymru’n rhoi Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 (Y Ddeddf) ar waith. Cynlluniwyd y Ddeddf i wella sut mae pawb yn rheoli ac yn byw mewn cartrefi rhent yng Nghymru.

Darllen rhagor

Latest News

Published on:

Cymoedd i’r Arfordir yn cefnogi Clwb Pêl-droed Cornelly United

Pan ofynnodd Clwb Pêl-droed Cornelly United i’w cymdeithas dai leol am gymorth, nid cit newydd oedd ar eu rhestr ddymuniadau, ond cegin newydd! Ac roedd Cymoedd i’r Arfordir yn falch iawn o helpu, gan weithio gyda’i chontractwr partner, ASW Property Services (ASW), i ailwampio cegin y clwb fel rhan o’i hymrwymiad budd i’r gymuned. Nawr […]

Published on:

Gwaith atal plâu wedi’i drefnu yn Ffordd yr Eglwys

Bydd gwaith yn dechrau ar 28 Tachwedd i glirio darn mawr o ordyfiant yn Ffordd yr Eglwys, Gogledd Corneli. Nod y gwaith hwn yw helpu i reoli’r boblogaeth o gnofilod drwy glirio’r mannau lle gallan nhw nythu.  Bydd y rhaglen waith yn para dwy neu dair wythnos.  Rhaid i ni rybuddio preswylwyr y gallent weld […]

Published on:

Cyflwyno ein helusen y flwyddyn am eleni … Y Bwthyn Newydd

Bob blwyddyn rydyn ni’n dewis achos i fod yn Elusen y Flwyddyn, a bydd hon yn elwa ar y gwaith codi arian gan ein cydweithwyr dros y deuddeg mis nesaf. Rydyn ni’n falch iawn o gyhoeddi bod aelodau Cynhadledd y Cydweithwyr eleni wedi pleidleisio i gyfeirio ein hymdrechion codi arian at Y Bwthyn Newydd, sef […]

Cofrestrwch ar gyfer ein hysbysiadau swyddi

Os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio i ni, gallwch gofrestru ar gyfer ein hysbysiadau swyddi. Pan fydd swyddi’n cael eu hysbysebu, byddwch yn derbyn e-bost am y swyddi gwag presennol.