Amdanom ni (Link opens in new window)

Rydym yn sefydliad nid er elw sy’n darparu ac yn rheoli dros 6,000 o dai ledled Pen-y-bont ar Ogwr, De Cymru. Rydym hefyd yn darparu gwasanaethau rheoli i 722 o fflatiau lesddaliad. Mae gennym hefyd bortffolio o 50 o siopau ac eiddo arall nad yw’n eiddo preswyl wedi’u gosod ar delerau masnachol, ac yn rheoli 1,129 o fodurdai.

Mother playing with her laughing child
Ein Pwrpas

Darparu tai a lleoedd lle mae pobl yn teimlo’n ddiogel ac iach

Mae ein pwrpas yn disgrifio’r hyn rydym yma i’w wneud fel sefydliad. Dyma hanfod ein bodolaeth, ac mae’n llywio ein blaenoriaethau strategol. Rydym yn helpu pobl i gyd-fyw yn annibynnol.

Ein Gweledigaeth

Helpu i adeiladu Pen-y-bont a Chymru well

Nod ein gweledigaeth yw ymestyn ac annog pobl i feddwl yr amhosibl a bod â dyheadau uchelgeisiol iddyn nhw eu hunain a’n cwsmeriaid. Mae’n hynod seiliedig ar adeiladu partneriaethau cryf a chadarn ym mhob maes o’n busnes.

Ein gweledigaeth ‘diogel a hapus’ deng mlynedd

Rydym wedi lansio Strategaeth Gorfforaethol sy’n mapio ein llwybr fel sefydliad ar gyfer y degawd nesaf. Cafodd ei ddrafftio’n wreiddiol cyn cyfnodau clo’r pandemig, ac yna cafodd ei adolygu a’i adnewyddu i siwtio’r byd newydd rydym oll yn byw ac yn gweithio ynddo – gan sicrhau ei fod yn ddigon ystwyth i ddelio ag unrhyw heriau i’r dyfodol.

Darllen rhagor am ein Strategaeth Gorfforaethol

Latest News

Published on:

Erthygl Newyddion am yr Wythnos Diogelwch Drysau Tân

Beth yw Drws Tân?  Pan fod argyfwng yn digwydd, mae drysau tân yn chwarae rhan hanfodol drwy sicrhau bod tân a mwg yn cael eu dal yn ôl nes i bobl gael amser i wacáu’r adeilad yn ddiogel. Mae’n bwysig iawn bod drysau tân yn cael eu cynnal mewn cyflwr gweithio er mwyn iddynt gyflawni’r […]

Published on:

Dathlu blwyddyn lwyddiannus arall yn ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol (CCB)

Yr wythnos hon, croesawom aelodau’r bwrdd a chyfranddalwyr i’n pencadlys i rannu ein hadolygiad blynyddol a’n cyfrifon am y flwyddyn ariannol ddiwethaf. Roedd hefyd yn gyfle i rannu’r uchafbwyntiau, yn cynnwys ein cynnydd o ran adeiladu cartrefi newydd i gwrdd â’r angen lleol; buddsoddi mewn cyfleusterau cymunedol; a chydweithio gyda phartneriaid allweddol yn cynnwys Cyngor […]

Published on:

Rhannwch eich barn am gyfle i ennill £500

Mae ein harolwg SEREN wedi cyrraedd! Eich cyfle chi i leisio’ch barn adweud wrthon ni beth ydych chi’n meddwl am y gwasanaethau addarparwn. Cynhelir yr arolwg mewn partneriaeth â Beaufort Research a byddllythyrau’n glanio ar garreg eich drws o ddydd Llun 12 Medi 2022. Postiwch eich arolwg wedi’i lenwi yn defnyddio’r amlen barod a ddawgyda’r […]

Cofrestrwch ar gyfer ein hysbysiadau swyddi

Os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio i ni, gallwch gofrestru ar gyfer ein hysbysiadau swyddi. Pan fydd swyddi’n cael eu hysbysebu, byddwch yn derbyn e-bost am y swyddi gwag presennol.