Amdanom ni (Link opens in new window)

Rydym yn sefydliad nid er elw sy’n darparu ac yn rheoli dros 6,000 o dai ledled Pen-y-bont ar Ogwr, De Cymru. Rydym hefyd yn darparu gwasanaethau rheoli i 722 o fflatiau lesddaliad. Mae gennym hefyd bortffolio o 50 o siopau ac eiddo arall nad yw’n eiddo preswyl wedi’u gosod ar delerau masnachol, ac yn rheoli 1,129 o fodurdai.

Mother playing with her laughing child
Ein Pwrpas

Darparu tai a lleoedd lle mae pobl yn teimlo’n ddiogel ac iach

Mae ein pwrpas yn disgrifio’r hyn rydym yma i’w wneud fel sefydliad. Dyma hanfod ein bodolaeth, ac mae’n llywio ein blaenoriaethau strategol. Rydym yn helpu pobl i gyd-fyw yn annibynnol.

Ein Gweledigaeth

Helpu i adeiladu Pen-y-bont a Chymru well

Nod ein gweledigaeth yw ymestyn ac annog pobl i feddwl yr amhosibl a bod â dyheadau uchelgeisiol iddyn nhw eu hunain a’n cwsmeriaid. Mae’n hynod seiliedig ar adeiladu partneriaethau cryf a chadarn ym mhob maes o’n busnes.

Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016

Ar 1 Rhagfyr 2022, bydd Llywodraeth Cymru’n rhoi Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 (Y Ddeddf) ar waith. Cynlluniwyd y Ddeddf i wella sut mae pawb yn rheoli ac yn byw mewn cartrefi rhent yng Nghymru.

Darllen rhagor

Latest News

Published on:

Cynllun Plannu Coed Llwyddiannus Ar Draws Pen-y-bont ar Ogwr

Yn ôl ym mis Hydref, trafodom ein cynlluniau i harddu Sir Pen-y-bont ar Ogwr trwy blannu 300 o goed a roddwyd gan Goed Cadw.  Rydym wedi bod wrthi’n brysur yng Nghaerau, Maesteg, Gogledd Corneli a Phencoed dros yr wythnosau diwethaf, gyda chymorth rhai ohonoch yn y gymuned, yn cynnwys disgyblion o Ysgolion Cynradd Garth, Corneli […]

Published on:

Helpu chi i gadw eich cartref yn ddiogel ac yn gynnes

Rydym yn partneru â Chymru Gynnes i helpu i sicrhau bod cartrefi ein cwsmeriaid yn ddiogel ac yn gynnes y gaeaf hwn. Mae Cymru Gynnes, y cwmni buddiannau cymunedol cyntaf yng Nghymru, yn gweithio i leddfu tlodi tanwydd yng Nghymru a’r De Orllewin trwy brosiectau cymunedol a gweithio mewn partneriaeth. Rydym yn falch iawn o […]

Published on:

Cymoedd i’r Arfordir yn ennill gwobr genedlaethol am ddatblygiad tai bychan sydd wedi cael effaith fawr

Rydym yn falch i gyhoeddi ein bod wedi ennill gwobr genedlaethol o fri am arloesedd. Enillodd ein datblygiad Ffordd Yr Eglwys y categori ‘creu arloesedd’ yn y gwobrau Ystadau Cymru diweddar gan Lywodraeth Cymru. Y datblygiad pedwar cartref hwn yng Ngogledd Corneli oedd y cyntaf i gael ei adeiladu gan ddatblygwr tai cymdeithasol yn defnyddio […]

Cofrestrwch ar gyfer ein hysbysiadau swyddi

Os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio i ni, gallwch gofrestru ar gyfer ein hysbysiadau swyddi. Pan fydd swyddi’n cael eu hysbysebu, byddwch yn derbyn e-bost am y swyddi gwag presennol.