Amdanom ni (Link opens in new window)

Rydym yn sefydliad nid er elw sy’n darparu ac yn rheoli dros 6,000 o dai ledled Pen-y-bont ar Ogwr, De Cymru. Rydym hefyd yn darparu gwasanaethau rheoli i 722 o fflatiau lesddaliad. Mae gennym hefyd bortffolio o 50 o siopau ac eiddo arall nad yw’n eiddo preswyl wedi’u gosod ar delerau masnachol, ac yn rheoli 1,129 o fodurdai.

Mother playing with her laughing child
Ein Pwrpas

Darparu tai a lleoedd lle mae pobl yn teimlo’n ddiogel ac iach

Mae ein pwrpas yn disgrifio’r hyn rydym yma i’w wneud fel sefydliad. Dyma hanfod ein bodolaeth, ac mae’n llywio ein blaenoriaethau strategol. Rydym yn helpu pobl i gyd-fyw yn annibynnol.

Ein Gweledigaeth

Helpu i adeiladu Pen-y-bont a Chymru well

Nod ein gweledigaeth yw ymestyn ac annog pobl i feddwl yr amhosibl a bod â dyheadau uchelgeisiol iddyn nhw eu hunain a’n cwsmeriaid. Mae’n hynod seiliedig ar adeiladu partneriaethau cryf a chadarn ym mhob maes o’n busnes.

Ein gweledigaeth ‘diogel a hapus’ deng mlynedd

Rydym wedi lansio Strategaeth Gorfforaethol sy’n mapio ein llwybr fel sefydliad ar gyfer y degawd nesaf. Cafodd ei ddrafftio’n wreiddiol cyn cyfnodau clo’r pandemig, ac yna cafodd ei adolygu a’i adnewyddu i siwtio’r byd newydd rydym oll yn byw ac yn gweithio ynddo – gan sicrhau ei fod yn ddigon ystwyth i ddelio ag unrhyw heriau i’r dyfodol.

Darllen rhagor am ein Strategaeth Gorfforaethol

Latest News

Published on:

Byddwch yn amyneddgar, os gwelwch yn dda!

Rydyn ni’n derbyn nifer fawr o negeseuon ar hyn o bryd – dros y ffôn a thrwy e-bost. Os nad yw eich ymholiad yn un brys, byddwch cystal â chysylltu â ni dro arall. Rydyn ni’n gweithio’n galed i ddelio â’ch galwadau a’ch e-byst mor gyflym â phosibl. Diolch

Published on:

Eich Rhent Chi, Eich Barn Chi – Taith arolwg rhenti 

Mae’n amser i chi rannu eich barn eto ar y rhent rydych yn ei dalu – a chael cyfle i ennill talebau siop fwyd gwerth £50! Bob blwyddyn, rydyn ni’n gofyn i’n cwsmeriaid ddweud wrthon ni beth maen nhw’n meddwl am eu rhent, ac eleni yn arbennig, rydyn ni’n deall yn iawn sut mae costau […]

Published on:

Cartrefi ar werth am 70% o’u gwerth marchnadol

Rydym yn rhan o gynllun cyffrous sy’n ein galluogi i gynnig cartrefi cost isel i’w prynu am 70% o’u gwerth marchnadol.  Mae pedwar eiddo ar gael gennym ar safle newydd Clos Derwen yng Nghoety, Pen-y-bont ar Ogwr. Rydym yn chwilio am ddarpar brynwyr ar gyfer un cartref tair-ystafell wely a thair cartref dwy-ystafell wely. Mae’r […]

Cofrestrwch ar gyfer ein hysbysiadau swyddi

Os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio i ni, gallwch gofrestru ar gyfer ein hysbysiadau swyddi. Pan fydd swyddi’n cael eu hysbysebu, byddwch yn derbyn e-bost am y swyddi gwag presennol.