Rydym yn gwerthfawrogi pob cais

Mae gennym amrywiaeth o gyfleoedd i chi ymuno â ni – cymerwch olwg ar ein swyddi cyfredol. Os na allwch chi ddod o hyd i’r swydd rydych chi’n chwilio amdani y tro hwn, cofrestrwch ar gyfer ein hysbysiadau swyddi i fod ymhlith y cyntaf i glywed pan mae’r swydd berffaith yn aros amdanoch chi.

Rydym yn wirioneddol werthfawrogi amrywiaeth, oherwydd y manteision a ddaw yn ei sgil i’n sefydliad, ein syniadau a’n gwaith – felly rydym wedi ymrwymo i ddarparu cyfleoedd teg ar gyfer cyflogaeth, datblygiad a chyfranogiad i bawb. Bydd pob ymgeisydd cymwys yn cael ystyriaeth gyfartal ar gyfer ein swyddi – ni fyddwn yn gwahaniaethu ar sail hil, rhyw (yn cynnwys beichiogrwydd, genedigaeth, penderfyniadau iechyd atgenhedlol, neu gyflyrau meddygol cysylltiedig), tarddiad cenedlaethol, rhyw, hunaniaeth o ran rhywedd, cyfeiriadedd rhywiol, anabledd, oedran, neu unrhyw statws arall a warchodir yn gyfreithiol.

Os ydych chi’n gyffrous am swydd ond yn teimlo nad ydych chi’n cyd-fynd yn berffaith â phopeth rydym wedi’i nodi yn y swydd ddisgrifiad, rydym yn eich annog chi i wneud cais beth bynnag – efallai mai eich profiadau, egni a brwdfrydedd yw’r union beth rydym yn chwilio amdanynt, ar gyfer y swydd hon neu ar gyfer swyddi eraill yn Cymoedd i’r Arfordir.

Cyflwyno cais gwych

Wrth wneud cais am swydd yn Cymoedd i’r Arfordir, rydym am i chi ddangos i ni pam rydych chi’n teimlo mai chi yw’r ymgeisydd gorau – dywedwch wrthym am eich sgiliau a’ch profiadau, ac yn enwedig sut y byddant yn eich cefnogi i gyflawni’r swyddogaethau a restrir yn y swydd ddisgrifiad. 

Fel rhan o’n proses ymgeisio, rydym yn gofyn i chi rannu eich CV a chyflwyno datganiad personol. Hoffai’r panel recriwtio weld enghreifftiau o’ch profiad felly cymerwch amser i groesgyfeirio eich datganiad â’r swydd ddisgrifiad – bydd hyn yn helpu pan fyddwn yn ystyried pa ymgeiswyr yr hoffem eu gwahodd am gyfweliad. Gallech ddefnyddio’r model STAR (Sefyllfa, Tasg, Gweithred, Canlyniad) i egluro enghreifftiau penodol.

Efallai yr hoffech chi rannu rhywfaint o wybodaeth amdanoch chi’ch hun, fel gwaith gwirfoddol, cyflawniadau allweddol, diddordebau neu brofiadau eraill sydd wedi’ch siapio chi fel person a’ch gwneud chi’n berffaith ar gyfer tîm Cymoedd i’r Arfordir.

Cofiwch ganiatáu digon o amser i feddwl am a myfyrio ar eich cais, dyma’ch cyfle i wneud argraff gyntaf wych a’n perswadio ni mai chi yw’r ymgeisydd iawn!

Beth sy’n digwydd os byddaf yn cyrraedd y rhestr fer?

Byddwn yn anelu i roi gwybod i chi a yw eich cais wedi cyrraedd y rhestr fer o fewn pythefnos o’r dyddiad cau. Os byddwch yn cyrraedd y rhestr fer byddwn yn eich gwahodd am gyfweliad wyneb yn wyneb yn ein swyddfa yn Nhremaen, Pen-y-bont ar Ogwr.

Byddwn yn rhoi o leiaf pum diwrnod gwaith o rybudd i chi cyn eich cyfweliad, fel bod gennych ddigon o amser i baratoi. Ochr yn ochr â’r cyfweliad efallai y byddwn yn gofyn i chi baratoi cyflwyniad, efallai y byddwch yn cael tasg neu’n cael cyfle i gwrdd â’r tîm – bydd hyn yn dibynnu ar y swydd rydych yn gwneud cais amdani.

Ar ôl eich cyfweliad byddwn yn cysylltu â chi o fewn wythnos i roi gwybod i chi beth yw ein penderfyniad. Byddwn yn hapus i roi adborth i chi am eich cyfweliad pa un a ydych yn llwyddiannus ai pheidio.

Beth sy’n digwydd nesaf os byddaf yn cael cynnig y swydd?

Bydd eich rheolwr llinell newydd yn cysylltu â chi, fel arfer dros y ffôn, i roi gwybod i chi yr hoffem i chi ymuno â ni yn Cymoedd i’r Arfordir! Os byddwch yn derbyn ein cynnig, byddwn yn anfon dogfennau atoch mewn e-bost – bydd hyn yn cynnwys llythyr cynnig, taflen ddata i ni gasglu eich manylion, a ffurflen datgan buddiannau y mae’n rhaid i chi ei chwblhau a’i hanfon yn ôl.

Byddwn yn cysylltu â’r unigolion rydych wedi’u henwi fel canolwyr ac yn gwneud cais am dystysgrif DBS os yw eich swydd angen un. Byddwn hefyd yn trefnu amser i chi alw i mewn gyda phrawf o’ch hawl i weithio (gall hyn gynnwys eich pasbort er enghraifft). Bydd eich cytundeb yn cael ei baratoi unwaith y byddwn wedi cytuno ar eich dyddiad dechrau. Tuag wythnos cyn i chi ddechrau gyda ni byddwch yn cael llythyr gwybodaeth gyda’r holl fanylion y bydd eu hangen arnoch ar gyfer eich diwrnod cyntaf.

Yn olaf – llongyfarchiadau! Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu chi i’r tîm!

Unrhyw gwestiynau eraill? (Link opens in new window)

Rydym yn deall y gall ystyried swydd newydd fod yn frawychus, ond byddwn wrth law i helpu ar bob cam o’ch taith tuag at ymuno â ni yn Cymoedd i’r Arfordir.

Os nad ydych wedi dod o hyd i’r ateb rydych yn chwilio amdano ar y dudalen hon, gofynnwch i’n cynghorydd recriwtio Moira Spencer a fydd yn fwy na pharod i helpu!