Rydym yn cynnig llety byw yn y gymuned i gwsmeriaid ag anghenion cymorth sydd dros 50 oed yn ein llety gwarchod a gofal ychwanegol pwrpasol.

Mae gan bob un o’n cynlluniau gyfleusterau cymunedol, gan gynnwys lolfa a gerddi preswylwyr, ac mae gan bob cynllun Bartner Byw yn y Gymuned sy’n ymweld. 

Mae ein cynllun gofal ychwanegol wedi’i leoli ym Mynydd Cynffig, gyda golygfeydd o Rest Bay a’r cefn gwlad o’i gwmpas. Mae ei fwyty yn gweini pryd poeth bob dydd, ac mae lolfeydd preswylwyr, llyfrgell, cyfleusterau golchi dillad, cyfleuster ystafell wely i westeion, ystafell TG, yn ogystal â gerddi preifat a gynhelir yn dda, lle rydym yn annog pawb sy’n byw yno i roi benthyg llaw. Mae yna hefyd weithgareddau cymdeithasol hwyliog. Gellir gwneud ceisiadau i fyw yn Llys Ton drwy eich gweithiwr cymdeithasol, neu drwy gysylltu â’r cynllun yn uniongyrchol ar 0300 123 2100 i gael ffurflen gais.

Mae gennym gynlluniau cysgodol eraill ledled bwrdeistref Pen-y-bont ar Ogwr yn y Pîl, Porthcawl, Maesteg, Nant-y-moel, Ger-y-nant a Sarn. Mae gan bob un ohonynt hefyd lolfeydd cymunedol, ceginau a chyfleusterau golchi dillad. Mae’r cynlluniau i gyd mewn lleoliadau canolog yng nghanol cymuned, felly a yw’n well gennych dolio cefn gwlad, bod ar lan y môr neu mewn tref, mae gennym gynllun sy’n addas i chi.

Sut i wneud cais (Link opens in new window)

Bydd angen i chi ymuno â Chofrestr Tai Cyffredin Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i wneud cais i fyw yn unrhyw un o’n cynlluniau. Crëwch gyfrif a llenwch eu ffurflen ar-lein. Unwaith y byddwch wedi llenwi ffurflen gais, byddwch yn cael y wybodaeth ddiweddaraf am eich statws ac yn anfon yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch.

Cwestiynau Cyffredin

Oes croeso i anifeiliaid anwes mewn llety â chymorth?

Yn gyffredinol, mae gan ein cynlluniau bolisi dim anifeiliaid anwes. Fodd bynnag, byddwn yn eithrio pan fydd hyn yn effeithio’n negyddol lles cwsmer, ac os yw’r llety’n addas. Er enghraifft, mae gan yr eiddo ddrws blaen ar wahân i atal yr anifail rhag symud drwy leoedd cymunedol.  

Bydd cyflwyno anifail anwes i gynllun yn digwydd drwy ymgynghori gyda chwsmeriaid eraill. Fodd bynnag, mae anifeiliaid anwes therapi yn aml yn ymweld â’n cynlluniau.