Cynllun Plannu Coed Llwyddiannus Ar Draws Pen-y-bont ar Ogwr

Published on: In the categories:Cyffredinol, Cymunedau

Yn ôl ym mis Hydref, trafodom ein cynlluniau i harddu Sir Pen-y-bont ar Ogwr trwy blannu 300 o goed a roddwyd gan Goed Cadw.  Rydym wedi bod wrthi’n brysur yng Nghaerau, Maesteg, Gogledd Corneli a Phencoed dros yr wythnosau diwethaf, gyda chymorth rhai ohonoch yn y gymuned, yn cynnwys disgyblion o Ysgolion Cynradd Garth, Corneli […]

Helpu chi i gadw eich cartref yn ddiogel ac yn gynnes

Published on: In the categories:Cyffredinol, Cymunedau

Rydym yn partneru â Chymru Gynnes i helpu i sicrhau bod cartrefi ein cwsmeriaid yn ddiogel ac yn gynnes y gaeaf hwn. Mae Cymru Gynnes, y cwmni buddiannau cymunedol cyntaf yng Nghymru, yn gweithio i leddfu tlodi tanwydd yng Nghymru a’r De Orllewin trwy brosiectau cymunedol a gweithio mewn partneriaeth. Rydym yn falch iawn o […]

Cymoedd i’r Arfordir yn ennill gwobr genedlaethol am ddatblygiad tai bychan sydd wedi cael effaith fawr

Published on: In the categories:Cyffredinol

Rydym yn falch i gyhoeddi ein bod wedi ennill gwobr genedlaethol o fri am arloesedd. Enillodd ein datblygiad Ffordd Yr Eglwys y categori ‘creu arloesedd’ yn y gwobrau Ystadau Cymru diweddar gan Lywodraeth Cymru. Y datblygiad pedwar cartref hwn yng Ngogledd Corneli oedd y cyntaf i gael ei adeiladu gan ddatblygwr tai cymdeithasol yn defnyddio […]

Artist impression of Ffordd yr Eglwys development

Cymoedd i’r Arfordir yn cefnogi Hale Developers gyda rhoddion i’r Sgwadron 1092 Pen-y-Bont ar Ogwr

Published on: In the categories:Cyffredinol

Mae Cymoedd i’r Arfordir wedi hwyluso budd anhygoel i’r gymuned drwy baru Hale Developers a Chadetiaid Awyr Pen-y-bont ar Ogwr. I gefnogi Sgwadron 1092, mae Hale Developers wedi uwchraddio’u hystafell TG gan ddarparu gliniaduron newydd a hefyd efelychydd realiti rhithwir, yn ogystal ag ailgyflenwi eitemau ar gyfer cit Dug Caeredin y cadetiaid. Mae dros 50 […]

Cymoedd i’r Arfordir yn cefnogi Clwb Pêl-droed Cornelly United

Published on: In the categories:Cyffredinol

Pan ofynnodd Clwb Pêl-droed Cornelly United i’w cymdeithas dai leol am gymorth, nid cit newydd oedd ar eu rhestr ddymuniadau, ond cegin newydd! Ac roedd Cymoedd i’r Arfordir yn falch iawn o helpu, gan weithio gyda’i chontractwr partner, ASW Property Services (ASW), i ailwampio cegin y clwb fel rhan o’i hymrwymiad budd i’r gymuned. Nawr […]

Gwaith atal plâu wedi’i drefnu yn Ffordd yr Eglwys

Published on: In the categories:Cyffredinol

Bydd gwaith yn dechrau ar 28 Tachwedd i glirio darn mawr o ordyfiant yn Ffordd yr Eglwys, Gogledd Corneli. Nod y gwaith hwn yw helpu i reoli’r boblogaeth o gnofilod drwy glirio’r mannau lle gallan nhw nythu.  Bydd y rhaglen waith yn para dwy neu dair wythnos.  Rhaid i ni rybuddio preswylwyr y gallent weld […]

Cyflwyno ein helusen y flwyddyn am eleni … Y Bwthyn Newydd

Published on: In the categories:Cyffredinol

Bob blwyddyn rydyn ni’n dewis achos i fod yn Elusen y Flwyddyn, a bydd hon yn elwa ar y gwaith codi arian gan ein cydweithwyr dros y deuddeg mis nesaf. Rydyn ni’n falch iawn o gyhoeddi bod aelodau Cynhadledd y Cydweithwyr eleni wedi pleidleisio i gyfeirio ein hymdrechion codi arian at Y Bwthyn Newydd, sef […]

Cyngor am Ddiogelwch yn y Cartref: Peidiwch â gorchuddio awyrellau eich ffenestri

Published on: In the categories:Cyffredinol, Diogelwch yn y Cartref

Mae awyrellau araf yn gadael awyr iach i lifo i mewn gan sicrhau bod eich cartref yn cael ei awyru’n dda. Peidiwch â gorchuddio awyrellau eich ffenestri. Mae awyrellau araf yn lleihau lleithder, ac mae hyn yn bwysig i atal cyddwysiad a llwydni. Os ydych yn poeni bod eich ffenestr yn ddrafftiog, gwnewch yn siŵr […]

Dyma enillwyr #TyfuAmAur!

Published on: In the categories:Cyffredinol

Nôl yn Ebrill, dechreuon ni chwilio am y gerddi gorau ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Yn ein cystadleuaeth arddio gyntaf ers nifer o flynyddoedd, cawsom ein syfrdanu gan y gerddi a’r mannau gwyrdd bendigedig yn y gymuned, ac fe gafodd ein panel beirniadu dipyn o anhawster i benderfynu ar y gorau o’r goreuon. Ond o’r diwedd […]

Cymerwch ran yn ein cynllun i blannu 300 o goed ar draws Pen-y-bont ar Ogwr

Published on: In the categories:Cyffredinol, Cymunedau, Cynaliadwyedd

Yr hydref hwn, rydyn ni’n ymuno â Choed Cadw i harddu Pen-y-bont ar Ogwr drwy blannu 300 o goed ar draws y sir. Ein bwriad yw plannu coed yng Nghaerau, Maesteg, Gogledd Corneli a Phencoed ond cyn i ni ddechrau, rydyn ni eisiau clywed eich barn ynglŷn â’r lleoliadau. Dyma’ch cyfle chi i gymryd rhan! […]

trees