Ffarwelio â Chadeirydd Cymoedd i’r Arfordir wrth iddo ymddeol

Published on: In the categories:Cyffredinol

Mae Cymoedd i’r Arfordir wedi ffarwelio’n hoff â Chadeirydd y Bwrdd, Anthony Whittaker, sydd newydd ymddeol. Mae Anthony wedi camu i lawr o’i rôl ar ôl pum mlynedd wrth y llyw – yn ystod y cyfnod hwn mae wedi helpu Cymoedd i’r Arfordir i fynd o nerth i nerth. Ymunodd Anthony â Chymoedd i’r Arfordir […]

Ymgysylltwch â Ni yn Ein Digwyddiadau Cymunedol Untro

Published on: In the categories:Cyffredinol

Rydym yn lansio digwyddiadau Cymunedol Untro ‒ yn dechrau’r wythnos nesaf a thrwy gydol Ebrill. Ein nod yw cyflwyno Llanw i’n cymunedau, magu ymddiriedaeth, a sefydlu perthnasoedd hirbarhaol cyn ein lansiad swyddogol ar ddydd Mawrth, 2 Ebrill.   Mae hyn nid yn unig yn ymwneud â sicrhau bod ein brand yn adnabyddadwy; mae hefyd yn sicrhau […]

Croeso i Gadeirydd newydd ein Bwrdd

Published on: In the categories:Cyffredinol

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi apwyntiad Amanda Davies, cyn-Brif Weithredwr y Grŵp Pobl, fel Cadeirydd newydd ein Bwrdd. Bydd Amanda yn ymuno â Chymoedd i’r Arfordir ym mis Ebrill, gan ddod â chyfoeth o brofiad o’i gyrfa mewn tai, gofal a gwasanaethau cymorth, ynghyd â swyddi bwrdd yng nghanol adfywio yng Nghymru a chyrff […]

Helpwch ni i ateb ein Cwestiwn y Mis newydd!

Published on: In the categories:Cyffredinol, Cymunedau

Rhan o’n gwaith ni yma yn Cymoedd i’r Arfordir yw gwrando arnoch chi a gweithredu ar yr wybodaeth byddwch chi’n ei rhoi i ni. Yn 2024, rydyn ni am ganolbwyntio ar hyn drwy gynnig rhagor o gyfleoedd i chi ymgysylltu â ni a chymryd rhan.   I ddechrau arni, rydyn ni’n lansio ein ‘Cwestiwn y Mis’ […]

Y Terfynau Amser yn nesáu o ran perchnogaeth cŵn XL Bully

Published on: In the categories:Cyffredinol

Mae’r deddfau newydd gan Lywodraeth y DU ynglŷn â pherchnogaeth cŵn XL Bully ar fin dod i rym, felly hoffem atgoffa ein cwsmeriaid am y deddfau newydd. Rydym yn deall bod llawer ohonoch yn berchen ar anifeiliaid anwes ac rydym bob amser wedi croesawu anifeiliaid anwes yn ein cartrefi cyhyd â’u bod yn cadw at […]

Digwyddiad Recriwtio Amrywiol Grefftwyr

Published on: In the categories:Cyffredinol

Ymunwch â Ni ddydd Mercher, 31 Ionawr rhwng 2 pm ac 8 pmSwyddfa Cymoedd i’r Arfordir, Heol Tremains, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 1TZ. Ydych chi’n weithiwr proffesiynol crefftus ac yn dymuno cymryd y cam nesaf yn eich gyrfa? Mae Llanw, ein cwmni atgyweirio a chynnal a chadw yn chwilio am unigolion brwd i ymuno â’n […]

Cadw’n Gynnes ac yn Iach Y Gaeaf Hwn

Published on: In the categories:Cyffredinol, Diogelwch yn y Cartref

Gan fod y tymereddau’n gostwng islaw’r rhewbwynt, rydyn ni eisiau sicrhau eich bod yn cadw’n ddiogel ac yn gynnes yn eich cartref y gaeaf hwn. Am ragor o gyngor, ewch i’r wefan UK Government’s guide to keeping warm and well.  Dyma ein awgrymiadau gorau am ddelio â’r oerfel: 1. Cadw’ch cartref yn glyd Gall mewnanadlu […]

Canolfan Gofalwyr Pen-y-bont ar Ogwr yn cael ei dewis yn Elusen yFlwyddyn 2024

Published on: In the categories:Cyffredinol

Diolch am eich enwebiadau, rydym wedi dewis ein Helusen y Flwyddyn ar gyfer 2024! Roedd yr ymateb yn anhygoel, gyda dros 43 o enwebiadau’n amlygu gwaith anhygoel pum elusen deilwng. Ar ôl ystyriaeth ofalus, rydym yn falch iawn o gyhoeddi bod Canolfan Gofalwyr Pen-y-bont ar Ogwr wedi cael ei dewis fel ein Helusen y Flwyddyn. […]

Sut rydyn ni’n gwneud

Published on: In the categories:Cyffredinol, Perfformiad

Bob tri mis, rydym yn bwrw golwg ar ein perfformiad o gymharu â’n hamcanion. Trefnir y rhain mewn ‘chwarteri’ drwy gydol ein blwyddyn ariannol, sy’n dechrau yn Ebrill ac yn dod i ben ar ddiwedd Mawrth. Bwriwch olwg ar ein perfformiad hyd yma…

2023 Wedi Dod i Ben

Published on: In the categories:Cyffredinol

Wel, am flwyddyn! O ddathlu ein pen-blwydd carreg filltir yn 20 oed, a chyhoeddi’r buddsoddiad sengl mwyaf erioed yn ein cartrefi; i gynyddu ein stoc dai i 6,000 unwaith eto a lansio enw a brand ein his-gwmni o dan berchnogaeth lwyr – bu’n chwyrlwynt o flwyddyn! Mae wedi bod yn flwyddyn o dwf, gan adeiladu […]