Digwyddiad Recriwtio Amrywiol Grefftwyr

Published on: In the categories:Cyffredinol

Ymunwch â Ni ddydd Mercher, 31 Ionawr rhwng 2 pm ac 8 pmSwyddfa Cymoedd i’r Arfordir, Heol Tremains, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 1TZ. Ydych chi’n weithiwr proffesiynol crefftus ac yn dymuno cymryd y cam nesaf yn eich gyrfa? Mae Llanw, ein cwmni atgyweirio a chynnal a chadw yn chwilio am unigolion brwd i ymuno â’n […]

Canolfan Gofalwyr Pen-y-bont ar Ogwr yn cael ei dewis yn Elusen yFlwyddyn 2024

Published on: In the categories:Cyffredinol

Diolch am eich enwebiadau, rydym wedi dewis ein Helusen y Flwyddyn ar gyfer 2024! Roedd yr ymateb yn anhygoel, gyda dros 43 o enwebiadau’n amlygu gwaith anhygoel pum elusen deilwng. Ar ôl ystyriaeth ofalus, rydym yn falch iawn o gyhoeddi bod Canolfan Gofalwyr Pen-y-bont ar Ogwr wedi cael ei dewis fel ein Helusen y Flwyddyn. […]

Eich cynnwys chi yn ein taith Llanw

Published on: In the categories:Cyffredinol

Yn Llanw, ein gwasanaeth atgyweirio a chynnal a chadw newydd, rydym yn gymuned sy’n canolbwyntio ar bobl, lle mae ein cwsmeriaid wrth galon popeth a wnawn. Mae dysgu oddi wrth eich profiadau chi yn llywio ein gwasanaethau fel y byddant yn cwrdd â’ch anghenion wrth iddynt esblygu, ac mae hwn yn ymrwymiad a wnaethom o […]

Treialu Ein Trefniadau Gweithio Newydd

Published on: In the categories:Cyffredinol

Yn nhirwedd gyfnewidiol ein byd heddiw, rydym wrthi’n barhaus yn chwilio am ffyrdd arloesol o wella’r profiad i’n cwsmeriaid ynghyd â pharhau i fod yn lle gwych i weithio ynddo a recriwtio’r bobl orau i weithio gyda ni. I barhau i fod yn barod i newid a thyfu, rydym yn treialu menter sy’n anelu at […]

Beth hoffech chi ei weld yn ein mannau gwyrdd?

Published on: In the categories:Cyffredinol

I ddiogelu ein planed hardd a gwneud y gorau o’n mannau gwyrdd, rydyn ni eisiau gweithio gyda chymunedau ym Mhen-y-bont ar Ogwr a meddwl yn wahanol am sut i ddefnyddio’r mannau agored hyn yn y dyfodol. Dros yr wythnosau nesaf, byddwn yn cydymweithio â’n cwsmeriaid a’n preswylwyr i benderfynu a oes yna awydd am wneud […]

Cefnogi Ein Cymunedau’r Nadolig Hwn

Published on: In the categories:Cyffredinol

Wrth i ni baratoi ar gyfer y Nadolig, rydyn ni’n falch iawn o gyhoeddi ein bod yn cymryd rhan mewn tair menter leol ardderchog. Trwy gydweithio, rydym yn credu y gallwn gael effaith ystyrlon ar fywydau’r rhai hynny yn ein cymuned sydd ei hangen fwyaf. Eleni rydyn ni’n cefnogi: Apêl Siôn Corn Cyngor Pen-y-bont ar […]

Helpwch ni i ddewis ein Helusen y Flwyddyn!

Published on: In the categories:Cyffredinol

Dros y 18 mis diwethaf, mae ein cydweithwyr wedi bod wrthi’n gweithio ar fenter anhygoel, sef cefnogi Y Bwthyn Newydd, gwasanaeth gofal lliniarol sy’n ymrwymedig i wella bywydau unigolion sy’n wynebu afiechydon difrifol yn ardal Pen-y-bont ar Ogwr. Diolch i haelioni a brwdfrydedd ein cydweithwyr, rydym wedi llwyddo i godi dros £5000 ar gyfer yr […]

Sicrhau Diogelwch a Chydymffurfio yn Ein Cartrefi

Published on: In the categories:Cyffredinol

Mae’r wythnos hon yn Wythnos Genedlaethol Diogelwch a Chydymffurfio Tai Cymdeithasol, ac mae’n galw ar y gadwyn gyflenwi tai cymdeithasol gyfan i uno y tu ôl i ‘Diogel Gyda’n Gilydd’, mudiad newydd sy’n ceisio gwella diogelwch cwsmeriaid. Rydym yn gwneud nifer o bethau i’ch cadw’n ddiogel a sicrhau cydymffurfiad yn ein cartrefi. Diogelwch NwyDiogelwch yw […]

Yr Wythnos Sgwrsio am Arian Hon, Ymunwch â’n SesiwnSgwrsio Dydd Mawrth

Published on: In the categories:Cyffredinol

Arian. Mae’n bwnc mae pawb yn meddwl amdano, ond yn aml yn bwnc mae’n well gennym beidio â’i drafod ar goedd. Mae Wythnos Sgwrsio am Arian yn gyfle perffaith i dorri’r distawrwydd a dechrau trafod ein materion ariannol. Rydyn ni’n cefnogi hyn, ac rydyn ni eisiau i chi ymuno hefyd trwygymryd cam syml ond pwysig: […]

Rhannwch eich meddyliau a’ch barnau am gyfle i ennill gwobrau bwydyddCymreig gyda TPAS Cymru.

Published on: In the categories:Cyffredinol

Rydym yn cydweithio’n agos gyda Gwasanaeth Ymgynghorol Cyfranogiad Tenantiaid Cymru (TPAS Cymru) ac yn eu cefnogi wrth iddynt lansio’u 3ydd Arolwg Tenantiaid Cenedlaethol Blynyddol. Pam mae’r arolwg hwn yn bwysig?Mae TPAS Cymru yn bwriadu adeiladu ar y mewnwelediadau gwerthfawr a gasglwyd yn eu Harolwg Blynyddol 2022, lle rhannoch chi eich meddyliau a’ch barnau. Mae’r mewnwelediadau […]