#Brwdfrydig – bob amser

Rydym yn rhoi ein cydweithwyr a’n cwsmeriaid wrth galon popeth a wnawn. Rydym yn gofalu, yn meithrin, ac rydym yn tyfu gyda’n gilydd; rydym yn cael hwyl, yn dathlu llwyddiannau ein gilydd, ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth ein syniadau a’n barn. Rydym yn byw yn ôl ein gwerthoedd – rydym yn gwerthfawrogi pobl, rydym yn meddwl yn wahanol, ac mae gennym y dewrder i weld pethau i’w terfyn. Yn syml, yr hyn a wnawn, rydym yn ei wneud gyda brwdfrydedd.

A ydych chi eisiau bod yn rhan o’n tîm cyfeillgar?

Os dewch chi â’ch calon, eich sgiliau, profiad, egni a brwdfrydedd i Cymoedd i’r Arfordir, dyma beth a gewch yn gyfnewid…

Amgylchedd gweithio cyfeillgar a chefnogol

Ymunwch â thîm gwych o gydweithwyr cyfeillgar gydag amrywiaeth o swyddi a phrofiadau, o swyddi sy’n wynebu cwsmeriaid fel ein partneriaid crefftau a thai, i swyddi ategol gan gynnwys cyllid, gweinyddiaeth a chyfathrebu.

Mae ein prif swyddfa yn Nhremaen yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr, ac mae ein depo prysur ym Mrynmenyn. Mae gennym hefyd gynlluniau gofal ychwanegol a llety gwarchod yn y gymuned ar draws y fwrdeistref.

Pan ddewch chi i’r gwaith gallwch ddisgwyl bwrw ati i weithio a chael hwyl! Mae gennym ni amgylchedd bywiog gyda digon o le i ddal i fyny â chydweithwyr dros baned neu ystafelloedd cyfarfod lle gallwch chi gysylltu â phobl ar-lein trwy sgriniau digidol mawr neu gael sesiwn wyneb yn wyneb wych. Mae gennym ni hefyd grwpiau sgwrsio ar-lein traws-sefydliadol fel y gallwch chi gadw mewn cysylltiad â chydweithwyr ble bynnag rydych chi’n gweithio.

Yn bennaf oll, fe wnawn ni eich cefnogi. Oherwydd ein bod i gyd yn ddynol ac weithiau angen ychydig o gefnogaeth, mae ein partneriaid Pobl profiadol bob amser wrth law i helpu.

Gweithio callach

Rydym yn deall bod hyblygrwydd yn bwysig i’n cydweithwyr ac er y bydd darparu gwasanaeth effeithiol bob amser yn dod yn gyntaf, byddwn yn eich galluogi i fanteisio ar weithio hybrid, gan ganiatáu i chi weithio yn ein prif swyddfeydd neu leoliadau hwb, gartref neu unrhyw le arall a fydd yn caniatáu i chi wneud eich gwaith yn briodol. 

Weithiau bydd hynny’n gofyn i chi fod yn bresennol yn ein swyddfa, depo neu leoliadau cymunedol lle gallwn ddod at ein gilydd a chydweithio, a gyda hynny mewn golwg byddem yn disgwyl eich gweld yn bersonol o leiaf ddau ddiwrnod yr wythnos.

Byddwn yn darparu pecyn TG i chi y gallwch ei ddefnyddio wrth symud, ac yn ymddiried ynoch chi i wneud y dewisiadau cywir yn seiliedig ar ein hanghenion busnes. 

Ein horiau gweithredu yw 8am i 6pm, a gofynnwn i chi weithio eich oriau craidd a bod ar gael i gefnogi ein cwsmeriaid a’ch cydweithwyr o fewn yr amseroedd hyn. 

Twf a datblygiad

Rydym yn gwerthfawrogi eich bod yn dod â’ch sgiliau i Cymoedd i Arfordir, a byddwn yn eich helpu i barhau i ddysgu a thyfu yn ystod eich amser gyda ni. Byddwn yn eich cysylltu â chydweithwyr i’ch mentora a’ch cefnogi, byddwn yn rhoi’r cyfle i chi gysgodi eraill fel y gallwch ddysgu am swyddi ar draws y sefydliad, a byddwn yn eich helpu i ddod o hyd i gyrsiau hyfforddi perthnasol i gefnogi eich datblygiad proffesiynol parhaus. Byddwn hefyd yn talu am aelodaeth broffesiynol berthnasol os ydych ei hangen i wneud eich gwaith. Yn bennaf oll, os oes gennym gyfleoedd mewn swyddi uwch a bod eich sgiliau, eich brwdfrydedd a’ch profiad yn eich gwneud yn ymgeisydd perffaith, byddwn yn falch o’ch cefnogi i gamu i fyny a datblygu eich gyrfa gyda ni.

Mae Pawb yn Ychwanegu Gwerth

Rydym yn dathlu amrywiaeth yn ein gweithle ac yn cydnabod ein bod bob un yn unigryw, ac rydym yn annog cydweithwyr i allu dod â nhw eu hunain i’r gwaith.
Mae gennym gynllun pedair blynedd i annog cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant ac rydym yn annog adborth gan gydweithwyr i’n helpu i gyflawni’r nodau yn ein cynllun.

Dyma’r mentrau sydd yn eu lle gennym yn barod:

 • Ymgyrch Gweithredoedd nid Geiriau
 • Addewid Rhuban Gwyn
 • Rheolau Rooney ar gyfer rolau arweinyddiaeth
 • Digwyddiadau yn y Gymraeg
 • Caffi Menopos

Gwyliau blynyddol hael

Rydym yn gwybod pa mor bwysig yw cymryd egwyl o’ch gwaith i orffwys ac ail-sbarduno. Yn Cymoedd i’r Arfordir byddwch yn cael o leiaf 25 diwrnod o wyliau blynyddol bob blwyddyn gyda diwrnod ychwanegol am bob blwyddyn y byddwch gyda ni hyd at uchafswm o 30 diwrnod, ynghyd â gwyliau banc (pro rata). Byddwch hefyd yn cael y cyfle i brynu gwyliau blynyddol ychwanegol unwaith y byddwch wedi cwblhau eich cyfnod prawf fel rhan o gynllun aberthu cyflog.

Gofal iechyd am ddim

Rydym yn un teulu mawr yn Cymoedd i’r Arfordir ac rydym eisiau gofalu amdanoch chi a’ch teulu hefyd. Dyna pam y byddwch yn elwa’n awtomatig o gynllun arian gofal iechyd i’ch helpu i dalu am filiau iechyd hanfodol, yn ogystal â rhoi mynediad 24 awr i chi at gyngor meddyg teulu, cwnsela a mwy.

Cyfraniadau pensiwn hael

Rydym yn cydnabod ei bod yn bwysig cynilo arian ar gyfer eich ymddeoliad, a dyna pam rydym yn cynnig cyfraniad misol hael i’r Cynllun Pensiwn Tai Cymdeithasol, y byddwch yn cael mynediad awtomatig ato’n fuan ar ôl i chi ymuno â ni. Byddwn yn cyfrannu 2% yn fwy na chi bob mis a gallwch ddewis faint rydych eisiau ei dalu i mewn – er enghraifft:

 

Byddwch chi’n talu Byddwn ni’n talu
4% 6%
5% 7%
6% 8% (uchafswm)

 

Cydnabyddiaeth a gostyngiadau

Pan fyddwch yn cadw at ein gwerthoedd, byddwn yn sicrhau eich bod yn cael cydnabyddiaeth. Yn ogystal â digwyddiadau blynyddol i gydnabod cydweithwyr, byddwn yn dathlu eich llwyddiannau ac yn llongyfarch eich dyfalbarhad – oherwydd rydym yn gwybod fod diolch yn mynd yn bell. Efallai y byddwch hyd yn oed yn cael eich cynnwys ar ein Wal Wych, man ar-lein arbennig lle mae cydweithwyr yn cysylltu i dynnu sylw at gyflawniadau a dathliadau personol ei gilydd. Yma byddwch hefyd yn cael mynediad at filoedd o ostyngiadau manwerthu i’ch helpu i arbed arian ar hanfodion a moethau bob dydd, adnoddau iechyd a lles am ddim, blogiau’r cwmni a llawer mwy.

 

Amser i gyfrannu at gymunedau Pen-y-bont ar Ogwr

Fel sefydliad sydd wrth galon Pen-y-bont ar Ogwr, rydym eisiau i’n presenoldeb gael ei deimlo am y rhesymau iawn. Felly, bob blwyddyn byddwn yn rhoi diwrnod â thâl i chi ei dreulio’n gwirfoddoli yn y gymuned at achos sy’n agos at eich calon. Gallai hwn fod yn un diwrnod, neu gallwch ei gymryd fesul awr a’i ledaenu dros y flwyddyn.

Rydym hefyd yn codi arian ar gyfer ein Helusen y Flwyddyn, y pleidleisir drosto’n flynyddol gan ein cydweithwyr – cyfle i gael hwyl gyda’n gilydd wrth gyfrannu at achos lleol teilwng. 

Clwb Chwaraeon & Chymdeithasol Bywiog

Rydym yn griw cyfeillgar ac os ydych chi’n barod amdani gallwch chi ymuno â’n clwb chwaraeon a chymdeithasol i fanteisio ar ddigwyddiadau cymdeithasol ar ôl gwaith ac ar benwythnosau! Mae yna bob math o bethau’n digwydd, yn cynnwys teithiau siopa a gweithgareddau chwaraeon os ydych ffansi, neu gallwch ymuno â’n raffl diwrnod cyflog am gyfle i ennill gwobr ariannol i ychwanegu at eich pecyn cyflog!

A llawer iawn mwy…

 • Te a choffi am ddim a chwpwrdd pantri y gallwch fanteisio arno pan rydych yn teimlo’n llwglyd neu wedi anghofio eich cinio
 • Parcio am ddim ar y safle a pharcio â chymhorthdal yng nghanol y dref pan fyddwch yn dod i mewn i’r gwaith
 • Gwisg y cwmni os oes ei angen ar gyfer eich swydd
 • Mynediad am ddim i wyth canolfan hamdden Halo am y chwe wythnos gyntaf a thocyn saith diwrnod ar gyfer aelodaeth ’Cadw’n Heini gyda’n Gilydd’
 • Dim ffi gofrestru a gostyngiad ar gyfleusterau meithrinfa Coleg Penybont
 • Cynllun beicio i’r gwaith, sy’n eich galluogi i elwa ar feic a/neu ategolion di-dreth, hyd at £1,000 i’ch helpu i deithio i’r gwaith
 • Tâl mamolaeth a thadolaeth uwch ar ôl i chi fod yn gweithio gyda ni am flwyddyn
 • Digon o gyfleoedd i gymryd rhan mewn mentrau allweddol, gan gynnwys cynaliadwyedd a datgarboneiddio; cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant (EDI); a datblygiad yr iaith Gymraeg
Swyddi gwag

Peidiwch â cholli’ch rôl ddelfrydol!

Cael gwybod am ein swyddi diweddaraf gan gofrestru ar gyfer hysbysiadau swyddi

Cofrestrwch nawr (Link opens in new window)
Bathodyn i ddyfarnu fod Cymoedd i'r Arfordir yn "hyderus o ran anabledd ymroddedig"
Cefnogi Cydweithwyr

Rydym yn deall bod angen cymorth ychwanegol yn y gweithle ar rai cydweithwyr i’w helpu i gyflawni eu rôl. Rydym wedi prynu offer addasol, wedi gwneud trefniadau diwrnod gwaith penodol, ac yn darparu adeilad hygyrch a mannau parcio i ddeiliaid bathodyn anabledd. Byddwn yn asesu anghenion unigol i sicrhau y gallwch gyrchu’r gweithle’n hawdd. Rydym wedi ymrwymo i weithio tuag at y dyfarniad Hyderus o ran Anabledd.

Prentisiaid a Phrofiad Gwaith (Link opens in new window)

Eisiau darganfod mwy am ein cyfleoedd Prentisiaeth a Phrofiad Gwaith?

Badge to certify that we are a living wage employer (Welsh)

Badge to certify that we are disability confident committed (welsh language version)