Ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2023 (Link opens in new window)

Ym mis Medi, croesawom aelodau’r bwrdd a chyfranddalwyr i ymuno â ni yn ein Cynhadledd Gydweithwyr i rannu ein hadolygiad blynyddol a’n cyfrifon am y flwyddyn ariannol ddiwethaf.

Amanda Davies (Cadeirydd)

Mae Amanda wedi ymddeol ar ôl gyrfa o fwy na 30 mlynedd yn gweithio mewn tai fforddiadwy. Mae hi’n gyfrifydd cymwysedig a’i rôl ddiweddaraf oedd Prif Weithredwr Cymdeithas Tai fwyaf Grŵp Pobl Cymru.

Tra yn Pobl, rhai o’r pethau hyrwyddodd Amanda oedd darparu mwy o gartrefi fforddiadwy i bobl Cymru, a gwthio’r ffiniau ar gynaliadwyedd a fforddiadwyedd cartrefi tenantiaid. Mae ganddi brofiad Anweithredol sylweddol dros nifer o flynyddoedd mewn nifer o sectorau, gan gynnwys Tai, Addysg ac Adfywio Economaidd. Ar hyn o bryd mae’n gwasanaethu ar Fwrdd Marie Curie Cymru ac mae hefyd yn aelod o Dŵr Cymru.

Mae Amanda yn siaradwr Cymraeg ac yn byw yng Nghaerdydd. Mae ei diddordebau yn cynnwys cerddoriaeth, celf Gymreig, bwyd a gwin. Mae hi hefyd yn golffiwr nofis.

Joanne Smith – Board Member
Joanne Smith (Is-gadeirydd)

Mae Joanne yn gweithio fel Rheolwr Llywodraethu a Rheoleiddio ar gyfer Grŵp Tai Arfordirol y gymdeithas dai. Bu’n gweithio yn y Tîm Rheoleiddio Tai yn Llywodraeth Cymru cyn hynny.

Mae’n credu’n gryf yn y manteision y gall cartrefi a gwasanaethau diogel o ansawdd da eu cynnig i wella iechyd a lles pobl.

Lisa Griffiths

Mae Lisa’n gweithio ym maes llywodraethu corfforaethol gan weithredu fel Ysgrifennydd Cwmni ar gyfer sawl cwmni yn y sector dur.

Mae’n Gymrawd o Gymdeithas y Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig, a’r Sefydliad Siartredig Archwilwyr Mewnol.

Derek Hobbs

Mae Derek yn Uwch Was Sifil wedi ymddeol ac ynghyd â bwrdd Valleys to Coast, mae’n Gadeirydd Bwrdd Cymorth Cynllunio Cymru. Cyn iddo ymddeol, roedd yn Gyfarwyddwr Digital Transformation Relationships Ltd a Gyrfa Cymru. Roedd yn bennaeth cenedlaethol y Gwasanaethau Digidol Gweithredol yn yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) a daliodd swyddi uchel yn adran Y Rheoleiddiwr Pensiynau a’r DVLA. Mae wedi datblygu gwybodaeth a phrofiad eang yn yr agweddau technegol, ymarferol a chyfreithiol ar dechnegau digidol, dealltwriaeth a marchnata modern yn y sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol. Mae’n byw ym Mhen-y-fai, Pen-y-bont ar Ogwr ac mae’n mwynhau garddio, gan dyfu amrywiaeth o ffrwythau a llysiau, a chwarae’r allweddell. Ond mae’n treulio llawer o’i amser yn gofalu am ei bump o wyrion ac wyresau.

Caroline Jones Board Member
Caroline Jones

Mae Caroline yn Gyfarwyddwr Cyswllt yn gwerthwyr tai Savills, yn ogystal â syrfëwr siartredig a phrwerthwr cofrestredig Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig.

Mae’n gweithio yn yr Adran Ddatblygu, gan gynghori ar ddatblygu ac adfywio eiddo. Yma mae wedi gweithio’n agos gyda’r sector tai fforddiadwy yng Nghymru, gan ddarparu cyngor prisio ac ymgynghori ar asedau a rhaglenni adeiladu newydd.

Image of Tara King
Tara King

Mae Tara yn Gyfarwyddwr yn KingShipp Sustainable Solutions, yn gynghorydd annibynnol ar gyfer caffael cylchol, rheoli adnoddau materol, a phrosiectau ynni adnewyddadwy.

Mae hi hefyd yn gwirfoddoli fel Cadeirydd bwrdd Ymddiriedolwyr ar gyfer elusen leol, Cymru Gynaliadwy ym Mhorthcawl, a’r Groes Goch. Mae Tara yn byw yng Nghaerffili, ac yn ei hamser hamdden mae’n mwynhau helpu gwyliau cerddoriaeth lleol i ddod yn garbon is drwy ailgylchu a chyngor ar ynni gwyrdd.

Sharon Lee

Mae Sharon yn Brif Weithredwr Aelwyd Housing, cymdeithas dai sy’n seiliedig ar ffydd ac sy’n gweithredu ar draws De Cymru, ac mae wedi gweithio yn y maes tai a digartrefedd ers bron 30 mlynedd. Mae’n aelod bwrdd profiadol ac roedd gynt yn Gadeirydd cymdeithas dai fawr yng Nghymru. Mae Sharon yn byw gyda’i theulu ym Mhen-y-bont ar Ogwr ac yn ei hamser sbâr mae’n helpu i achub a chefnogi’r boblogaeth ddraenogiaid leol.

Joy Ogeh-Hutfield

Mae Joy yn hyfforddwr rhyngwladol dawnus a llwyddiannus ac yn Brif Swyddog Gweithredol y JT International Leadership Academy. Mae ganddi hanes dynamig o lwyddiant wrth gyflawni amrywiaeth a chynhwysiant, datblygu arweinyddiaeth, hyfforddi gweithredwyr, a rhedeg mentrau grymuso menywod, ar lefel uwch-reolwr mewn amrywiaeth eang o sefydliadau yn y DU, Ewrop, Yr Unol Daleithiau ac Affrica. Mae Joy yn byw yn Abertawe ac mae’n cyfrannu’n rheolaidd fel siaradwr gwadd arbenigol ar egwyddorion hyfforddi, amrywiaeth ac arweinyddiaeth ar amrywiol raglenni BBC TV a BBC Radio Wales yn cynnwys X-Ray, the One Show, Good Morning Wales a’r Eleri Sion Show.

Sophie Taylor – Board Member
Sophie Taylor

Mae Sophie yn gyfrifydd cymwysedig ac ar hyn o bryd mae’n gweithio fel Dirprwy Gyfarwyddwr Cyllid a Chaffael yn Newport City Homes. Mae ganddi ddealltwriaeth ragorol o’r heriau sy’n wynebu’r sector tai, ynghyd ag ymwybyddiaeth o’r cymhlethdodau sydd ynghlwm wrth reolaeth mewn sefydliad sector cyhoeddus sy’n gorfod gwrthbwyso galwadau masnachol â dealltwriaeth o bwysigrwydd swyddogaeth lywodraethu. Mae’n gallu deall cysyniadau cyfrifyddu cymhleth a dadansoddi data’n effeithiol, ac mae ei rôl fel Uwch Reolwr Cyllid yn golygu ei bod yn gallu cyfathrebu a dylanwadu’n effeithiol. Mae hefyd yn cadeirio Grŵp Cyflenwi Gwasanaeth Cyllid Cartrefi Cymunedol Cymru, ac mae’n eistedd ar Bwyllgor Archwilio a Rheoli’r Ffederasiwn Tai Cenedlaethol.

Andrew Wallbridge – Board member
Andrew Wallbridge

Mae Andrew yn Ymgynghorydd Rheoli ar gyfer cwmni ymgynghori ym Mhen-y-bont ar Ogwr ac mae’n gweithio gyda llawer o gymdeithasau tai ar draws De Cymru. Mae wedi bod yn denant Cymoedd i’r Arfordir ers dros naw mlynedd ac mae’n byw gyda’i wraig a’i deulu ym Maesteg.

Mark Woloshak

Mae Mark yn Gyfreithiwr yn y cwmni Howells o Gaerdydd. Mae wedi gweithredu ar ran llawer o gymdeithasau tai, a chyn hynny bu ar Fwrdd cymdeithas dai yn Nyfnaint.

Yn wreiddiol o Lundain, mae gan Mark ddiddordeb brwd mewn tai cymdeithasol ac mae’n credu’n gryf yn ei bwysigrwydd i gymdeithas.

Dod yn Aelod o’r Bwrdd

Rydym bob amser yn chwilio am bobl i ymuno â’n Bwrdd sydd â sgiliau arbenigol ym mhob maes o’n busnes, a all ein cefnogi a’n herio i wella ein gwasanaethau.

Rydym yn hysbysebu swyddi gwag y Bwrdd ar ein gwefan, ein llwyfannau cyfryngau cymdeithasol, a thrwy asiantaethau recriwtio. Mae gwefan benodol hefyd ar gyfer swyddi cymdeithasau tai: Swyddi Tai Cymru.

Mae bod yn Aelod o’r Bwrdd yn gyfle gwych i ddysgu sgiliau newydd hefyd, a byddwch yn cael hyfforddiant sefydlu i’ch helpu i ymgartrefu yn y rôl a dysgu mwy amdanom ni.

Dod yn Gyfranddaliwr 

Gallwch ddod yn gyfranddaliwr a bod yn berchen ar gyfran yn ein sefydliad am £1.

Bydd hyn yn rhoi’r hawl i chi bleidleisio ar benderfyniadau allweddol yn ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol, ac ar newidiadau i reolau mewn unrhyw Gyfarfodydd Cyffredinol Arbennig. Byddwch hefyd ymhlith y bobl gyntaf yr ydym yn ymgysylltu â nhw ar newidiadau eraill ar draws y sefydliad.

Llenwch y ffurflen hon os hoffech ddod yn gyfranddaliwr.  Ffurflen gais cyfranddalwyr.