Rydym wedi ymrwymo i ddarparu cartref sy’n ddiogel ac wedi’i gynnal a’i gadw’n dda, lle gallwch deimlo’n ddiogel ac yn hapus. 

Fodd bynnag, mae angen eich help arnom i sicrhau eich bod chi, eich teulu a’ch ffrindiau yn ddiogel pan fyddwch yn eich cartref.

Gwiriad cyflwr cartref

Er mwyn ein helpu i gynllunio gwelliannau i’ch cartref, mae’n bwysig ein bod yn gwybod pa gyflwr y mae eich cartref ynddo. Mae hyn yn ein helpu i gynllunio sut mae angen i ni eu cynnal a’u gwella.

Beth fyddwn ni’n ei wneud mewn arolwg cartref cyfan?

Wrth gynnal asesiad perfformiad ynni llawn, byddwn yn gwirio cyflwr y tu mewn yn ogystal â’r tu allan i’ch cartref, a allai gymryd hyd at 2 awr i’w gwblhau.

Mae’r eitemau y byddwn fel arfer yn eu profi a’u harolygu yn cynnwys:

Y tu allan

 • Toeau
 • Waliau
 • Ffenestri a drysau
 • Ffensys
 • Llwybrau

Y tu mewn 

 • Ceginau
 • Ystafelloedd ymolchi
 • Llofftydd
 • Systemau gwresogi
 • Gwifrau trydanol
 • Inswleiddio

Sut allwch chi helpu?

Byddwn yn trefnu apwyntiad i gynnal yr arolwg, felly byddwch ar gael ar y dyddiad a’r amser y cytunwyd arno, neu trefnwch fod oedolyn arall (dros 18 oed) yn rhoi mynediad i ni i’ch cartref.

Os nad ydych chi – neu oedolyn arall – yn gallu mynychu eich apwyntiad mwyach, trefnwch ad-drefnu am ddiwrnod ac amser pan fyddwch ar gael. 

Gwnewch yn siŵr bod modd cyrraedd yr holl ystafelloedd yn eich cartref, y llofft a’r mannau awyr agored yn hawdd ar ddiwrnod eich arolygiad.

Beth sy’n digwydd os oes problem? 

Os nodir unrhyw atgyweiriadau sy’n gysylltiedig â diogelwch yn ystod yr arolwg, byddwn yn rhoi gwybod i’n hadran atgyweiriadau a fydd yn trefnu i’r gwaith atgyweirio gael ei wneud ar ddiwrnod ac amser sy’n gyfleus i chi.