Rydym wedi ymrwymo i ddarparu cartref sy’n ddiogel ac wedi’i gynnal a’i gadw’n dda, lle gallwch deimlo’n ddiogel ac yn hapus. 

Yn unol â rhaglen newydd Llywodraeth Cymru, rydym yn newid ein ffordd o arolygu eich cartref, gan gynnal arolygon cynhwysfawr sydd â’r nod o wella cyflwr ac effeithlonrwydd ynni ein meddiannau.

Gwiriad cyflwr cartref

Er mwyn ein helpu i gynllunio gwelliannau i’ch cartref, mae’n bwysig ein bod yn gwybod pa gyflwr y mae eich cartref ynddo. Mae hyn yn ein helpu i gynllunio sut mae angen i ni eu cynnal a’u gwella.

O hyn ymlaen, bydd ein Harolygwyr Asedau ac Ynni yn cynnal yr holl asesiadau angenrheidiol mewn un ymweliad yn lle tri, gan roi’r darlun gorau posibl i ni o’n cartrefi a lleihau’r aflonyddwch i chi.

Beth fydd Arolwg Cartref Cyfan yn ei olygu i chi?

Bydd yr Arolwg Cartref Cyfan yn rhoi dealltwriaeth werthfawr i ni, ac i chi, am sut mae eich cartref yn gweithredu.

Gall y broses amlygu meysydd a allai fod angen gwaith cynnal a chadw, a chanfod peryglon posibl a fydd yn caniatáu i ni gynllunio gwelliannau ar gyfer y dyfodol.

Mae’n helpu i ganfod mannau lle gallai ynni fod yn cael ei wastraffu, awgrymu gwelliannau a all ostwng biliau gwasanaethau a’r ôl-troed carbon, gan ein helpu ar ein taith #ByddwchWyrdd.

Byddwch yn gallu gweld y TPY (Tystysgrif Perfformiad Ynni) diweddaraf ar ôl i’r Arolwg Cartref Cyfan gael ei gwblhau ‒ bydd yn rhoi manylion effeithlonrwydd ynni eich cartref.

Beth fyddwn ni’n ei wneud mewn arolwg cartref cyfan?

Wrth gynnal asesiad perfformiad ynni llawn, byddwn yn gwirio cyflwr y tu mewn yn ogystal â’r tu allan i’ch cartref, a allai gymryd hyd at 2 awr i’w gwblhau.

Mae’r eitemau y byddwn fel arfer yn eu profi a’u harolygu yn cynnwys:

Arolwg Cyflwr Stoc

Byddwn yn gwirio cyflwr y tu mewn yn ogystal â’r tu allan i’ch cartref, gan gynnwys:

 • Toeau
 • Waliau
 • Ffenestri a drysau
 • Ffensys
 • Llwybrau
 • Ceginau
 • Ystafelloedd ymolchi
 • Llofftydd
 • Systemau gwresogi
 • Gwifrau trydanol
 • Inswleiddio

TPY (Tystysgrif Perfformiad Ynni)

Byddwn ni yn mesur pa mor effeithlon yw eich cartref, gan ystyried pethau fel faint mae’n ei gostio i wresogi eich cartref, a faint o garbon deuocsid y mae eich cartref yn ei gynhyrchu.

Gyda’r wybodaeth hon gallwn wneud argymhellion a fydd yn arbed arian i chi ac yn gwneud eich cartref yn fwy cyfeillgar i’r blaned.

Asesiad Potensial am Ôl-osod

Mae ôl-osod yn golygu gwella adeilad i’w wneud yn fwy ynni-effeithlon, gan arbed arian i chi a lleihau’r effaith ar y blaned.

Byddwn yn archwilio eich cartref i weld pa newidiadau y gallem eu gwneud i wneud y gorau o’ch cartref. Gallai hyn gynnwys pethau fel inswleiddio, gwresogi trydan, a mwy.

Sut allwch chi helpu?

Byddwn yn trefnu apwyntiad i gynnal yr arolwg, felly byddwch ar gael ar y dyddiad a’r amser y cytunwyd arno, neu trefnwch fod oedolyn arall (dros 18 oed) yn rhoi mynediad i ni i’ch cartref.

Os nad ydych chi – neu oedolyn arall – yn gallu mynychu eich apwyntiad mwyach, trefnwch ad-drefnu am ddiwrnod ac amser pan fyddwch ar gael. 

Gwnewch yn siŵr bod modd cyrraedd yr holl ystafelloedd yn eich cartref, y llofft a’r mannau awyr agored yn hawdd ar ddiwrnod eich arolygiad.

Beth sy’n digwydd os oes problem? 

Os nodir unrhyw atgyweiriadau sy’n gysylltiedig â diogelwch yn ystod yr arolwg, byddwn yn rhoi gwybod i’n hadran atgyweiriadau a fydd yn trefnu i’r gwaith atgyweirio gael ei wneud ar ddiwrnod ac amser sy’n gyfleus i chi.

Gwella ein gwasanaethau atgyweirio a chynnal a chadw (Link opens in new window)

Wrth symud tuag at y dyfodol, rydym yn gwneud gwelliannau i’r gwaith atgyweirio a chynnal a chadw ac, o Ebrill 2024 ymlaen, byddwn yn rheoli unrhyw waith atgyweirio a nodir yn yr Arolwg Cartref Cyfan.

Cwestiwn?

Os oes angen unrhyw gymorth arnoch, bydd ein Tîm Gweinyddwr Asedau yn hapus iawn i’ch helpu! Cysylltwch â ni gydag unrhyw gwestiynau sydd gennych neu bwciwch eich apwyntiad nawr.