Cyrraedd lefel newydd yn ein datblygiad Heol yr Hen Orsaf ym Mhorthcawl

Published on: In the categories:Datblygiadau

Rydym yn falch iawn o rannu’r newyddion diweddaraf am ein datblygiad Heol yr Hen Orsaf ym Mhorthcawl, sef prosiect rydym yn gweithio arno mewn partneriaeth â Paramount. Wrth i fisoedd y gaeaf agosáu, rydym eisiau rhoi gwybod i chi sut mae’n datblygu. Rydym yn falch iawn o rannu’r newyddion diweddaraf am ein datblygiad Heol yr […]

Digwyddiadau Nos Galan Gaeaf AM DDIM

Published on: In the categories:Cyffredinol, Cymunedau

Yr Hydref hwn, mae Cymoedd i’r Arfordir yn falch o gyflwyno tri digwyddiad Nos Galan Gaeaf bwganllyd ar ôl ysgol sy’n addo amser ysbrydoledig o dda i deuluoedd ar draws y gymuned. Ymunwch â ni am amser arswydus o dda yn y ddau ddigwyddiad cyffrous hyn, a gynhelir rhwng 3pm a 5pm: 🗓️ Dydd Mawrth, […]

Dathlu blwyddyn lwyddiannus arall yn ystod ein Cyfarfod Blynyddol

Published on: In the categories:Cyffredinol

Yr wythnos hon, croesawyd ein haelodau Bwrdd a’n cyfranddalwyr i ymuno â ni yn ein Cynhadledd Gydweithwyr cyn rhannu ein hadolygiad blynyddol a’n cyfrifon ar gyfer y flwyddyn ariannol diwethaf. Roedd yn gyfle i rannu uchafbwyntiau a myfyrio ar yr 20 mlynedd diwethaf. Clywyd gan Gadeirydd y Bwrdd, Anthony Whittaker, yn ogystal â’n Prif Weithredwr […]

Yn eich cyflwyno i Llanw!

Published on: In the categories:Cyffredinol, Llanw

Ton newydd mewn gwasanaethau atgyweirio a chynnal a chadw eiddo. Yn ddiweddar, cawsoch wybod gennym ein bod yn lansio cwmni newydd i wella, tyfu a datblygu ein gwasanaethau atgyweirio a chynnal a chadw. Mae’n bleser gennym gyhoeddi mai enw ein cwmni atgyweirio a chynnal a chadw newydd fydd Llanw. Mae’r enw Llanw yn cynrychioli’r holl […]

Awgrymiadau defnyddiol ar ddiogelwch nwy: Wythnos Diogelwch Nwy 2023

Published on: In the categories:Cyffredinol, Diogelwch yn y Cartref

Yng Nghymoedd i’r Arfordir, rydym yn ymrwymedig i ddarparu cartrefi y gallwch deimlo’n ddiogel a hapus ynddynt. Ond mae angen eich help a’ch cymorth chi arnom i wneud yn siŵr eich bod chi a’ch teulu a’ch ffrindiau’n cadw’n ddiogel. Mae Wythnos Diogelwch Nwy yn wythnos ddiogelwch flynyddol i godi ymwybyddiaeth am ddiogelwch nwy a phwysigrwydd […]

Penderfyniad ar Dinam Close, Nantymoel

Published on: In the categories:Cyffredinol

Yn dilyn cyfnod o ymgynghori ac ymgysylltu â thenantiaid, mae Bwrdd Cymoedd i’r Arfordir wedi penderfynu dechrau’r broses o gau Dinam Close, Nantymoel, fel llety pobl hŷn. Nawr, bydd trafodaethau’n cael eu cynnal gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a phartneriaid eraill, yn cynnwys Llywodraeth Cymru, i archwilio’r opsiynau ar gyfer ailddatblygu’r safle i […]

Lesddeiliad: Diweddariad i’r Cytundeb Cymwys Tymor Hir

Published on: In the categories:lesddeiliaid

Gorffennodd Cymoedd i’r Arfordir y broses o lunio cytundebau tymor hir ym mis Gorffennaf 2023. Mae cytundeb cymwys tymor hir yn gontract mae’r landlord yn ymrwymo iddo am gyfnod o fwy na 12 mis. Drwy’r broses gaffael bydd Sell2Wales yn darparu gwasanaethau dan gontract ar gyfer y meysydd canlynol: Os oes angen unrhyw waith atgyweirio […]

Dathlu llwyddiant yn y gwobrau #TyfuAmAur

Published on: In the categories:Cyffredinol, Cymunedau, Cynaliadwyedd

I ddathlu’r effaith cadarnhaol mae gerddi hardd, mannau cyhoeddus, a gwyrddni yn ei gael ar ein cymunedau, diweddodd ein chwiliad am y gerddi a’r mannau gwyrdd gorau ym Mhen-y-bont ar Ogwr eleni yn ein seremoni wobrwyo ddiweddar. Daeth ein hymgeiswyr at ei gilydd yng Nghanolfan Gymunedol Bryncethin ar gyfer y Gwobrau #TyfuAmAur lle buom yn […]

Mae Sialens Ddarllen Yr Haf wedi cyrraedd!

Published on: In the categories:Cyffredinol

Rydym yn falch i gefnogi Sialens Ddarllen Yr Haf ym Mhen-y-bont, a lansiwyd ar Orffennaf 8fed gan Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen. Gall plant, rhwng 4 ac 11 oed, sy’n mynychu’r lansiad gofrestru ar gyfer Sialens Ddarllen yr Haf, sydd â thema gwyddoniaeth ac arloesi. Gall unrhyw un na allant fod yn bresennol gofrestru yn eu llyfrgell […]

Gwelliannau ym Mhorthcawl – ein datblygiad diweddaraf gyda Paramount

Published on: In the categories:Cyffredinol

Ar y cyd â’n partneriaid adeiladu Paramount, mae’n dda gennym ddarparu diweddariad cadarnhaol a chynyddol ynghylch ein datblygiad diweddaraf ym Mhorthcawl, De Cymru. Ers i ni ddechrau gweithio ar yr hen safle tir llwyd yn gynharach eleni, mae’r datblygiad newydd 20 eiddo ar Ffordd yr Hen Orsaf, a fydd yn cynnwys 17 o gartrefi un […]