Ffarwelio â Chadeirydd Cymoedd i’r Arfordir wrth iddo ymddeol

Published on: In the categories:Cyffredinol

Mae Cymoedd i’r Arfordir wedi ffarwelio’n hoff â Chadeirydd y Bwrdd, Anthony Whittaker, sydd newydd ymddeol. Mae Anthony wedi camu i lawr o’i rôl ar ôl pum mlynedd wrth y llyw – yn ystod y cyfnod hwn mae wedi helpu Cymoedd i’r Arfordir i fynd o nerth i nerth. Ymunodd Anthony â Chymoedd i’r Arfordir […]

Ymgysylltwch â Ni yn Ein Digwyddiadau Cymunedol Untro

Published on: In the categories:Cyffredinol

Rydym yn lansio digwyddiadau Cymunedol Untro ‒ yn dechrau’r wythnos nesaf a thrwy gydol Ebrill. Ein nod yw cyflwyno Llanw i’n cymunedau, magu ymddiriedaeth, a sefydlu perthnasoedd hirbarhaol cyn ein lansiad swyddogol ar ddydd Mawrth, 2 Ebrill.   Mae hyn nid yn unig yn ymwneud â sicrhau bod ein brand yn adnabyddadwy; mae hefyd yn sicrhau […]

Croeso i Gadeirydd newydd ein Bwrdd

Published on: In the categories:Cyffredinol

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi apwyntiad Amanda Davies, cyn-Brif Weithredwr y Grŵp Pobl, fel Cadeirydd newydd ein Bwrdd. Bydd Amanda yn ymuno â Chymoedd i’r Arfordir ym mis Ebrill, gan ddod â chyfoeth o brofiad o’i gyrfa mewn tai, gofal a gwasanaethau cymorth, ynghyd â swyddi bwrdd yng nghanol adfywio yng Nghymru a chyrff […]

Helpwch ni i ateb ein Cwestiwn y Mis newydd!

Published on: In the categories:Cyffredinol, Cymunedau

Rhan o’n gwaith ni yma yn Cymoedd i’r Arfordir yw gwrando arnoch chi a gweithredu ar yr wybodaeth byddwch chi’n ei rhoi i ni. Yn 2024, rydyn ni am ganolbwyntio ar hyn drwy gynnig rhagor o gyfleoedd i chi ymgysylltu â ni a chymryd rhan.   I ddechrau arni, rydyn ni’n lansio ein ‘Cwestiwn y Mis’ […]

Y Terfynau Amser yn nesáu o ran perchnogaeth cŵn XL Bully

Published on: In the categories:Cyffredinol

Mae’r deddfau newydd gan Lywodraeth y DU ynglŷn â pherchnogaeth cŵn XL Bully ar fin dod i rym, felly hoffem atgoffa ein cwsmeriaid am y deddfau newydd. Rydym yn deall bod llawer ohonoch yn berchen ar anifeiliaid anwes ac rydym bob amser wedi croesawu anifeiliaid anwes yn ein cartrefi cyhyd â’u bod yn cadw at […]

Cadw’n Gynnes ac yn Iach Y Gaeaf Hwn

Published on: In the categories:Cyffredinol, Diogelwch yn y Cartref

Gan fod y tymereddau’n gostwng islaw’r rhewbwynt, rydyn ni eisiau sicrhau eich bod yn cadw’n ddiogel ac yn gynnes yn eich cartref y gaeaf hwn. Am ragor o gyngor, ewch i’r wefan UK Government’s guide to keeping warm and well.  Dyma ein awgrymiadau gorau am ddelio â’r oerfel: 1. Cadw’ch cartref yn glyd Gall mewnanadlu […]

Sut rydyn ni’n gwneud

Published on: In the categories:Cyffredinol, Perfformiad

Bob tri mis, rydym yn bwrw golwg ar ein perfformiad o gymharu â’n hamcanion. Trefnir y rhain mewn ‘chwarteri’ drwy gydol ein blwyddyn ariannol, sy’n dechrau yn Ebrill ac yn dod i ben ar ddiwedd Mawrth. Bwriwch olwg ar ein perfformiad hyd yma…

2023 Wedi Dod i Ben

Published on: In the categories:Cyffredinol

Wel, am flwyddyn! O ddathlu ein pen-blwydd carreg filltir yn 20 oed, a chyhoeddi’r buddsoddiad sengl mwyaf erioed yn ein cartrefi; i gynyddu ein stoc dai i 6,000 unwaith eto a lansio enw a brand ein his-gwmni o dan berchnogaeth lwyr – bu’n chwyrlwynt o flwyddyn! Mae wedi bod yn flwyddyn o dwf, gan adeiladu […]

Cyrraedd lefel newydd yn ein datblygiad Heol yr Hen Orsaf ym Mhorthcawl

Published on: In the categories:Datblygiadau

Rydym yn falch iawn o rannu’r newyddion diweddaraf am ein datblygiad Heol yr Hen Orsaf ym Mhorthcawl, sef prosiect rydym yn gweithio arno mewn partneriaeth â Paramount. Wrth i fisoedd y gaeaf agosáu, rydym eisiau rhoi gwybod i chi sut mae’n datblygu. Rydym yn falch iawn o rannu’r newyddion diweddaraf am ein datblygiad Heol yr […]

Digwyddiadau Nos Galan Gaeaf AM DDIM

Published on: In the categories:Cyffredinol, Cymunedau

Yr Hydref hwn, mae Cymoedd i’r Arfordir yn falch o gyflwyno tri digwyddiad Nos Galan Gaeaf bwganllyd ar ôl ysgol sy’n addo amser ysbrydoledig o dda i deuluoedd ar draws y gymuned. Ymunwch â ni am amser arswydus o dda yn y ddau ddigwyddiad cyffrous hyn, a gynhelir rhwng 3pm a 5pm: 🗓️ Dydd Mawrth, […]