Lleihau ein heffaith ar y blaned

Published on: In the categories:Cyffredinol, Cynaliadwyedd

Rydym newydd orffen cyfrifo ein hôl troed carbon, sy’n dweud wrthym faint o garbon rydyn ni’n ei ddefnyddio fel sefydliad mewn blwyddyn. Mae hyn yn helpu i roi syniad i ni o’r effaith rydyn ni’n ei gael ar y blaned. Cyfanswm ein defnydd o garbon ar gyfer 2022-23 yw 33,938 o dunelli o garbon deuocsid […]

Mae eCymru wedi cyrraedd!

Published on: In the categories:Cyffredinol

Mae eCymru, porth i denantiaid a grewyd mewn cydweithrediad rhwng gwahanol bartneriaid a thenantiaid, wedi’i lansio’n swyddogol ac rydyn ni’n falch o gyhoeddi y gallwch nawr cofrestru fel tenant Cymoedd i’r Arfordir. Dyluniwyd eCymru i fod yn borth i ddigwyddiadau a chyfleoedd ymgysylltu a dysgu’n electronig i denantiaid, gyda’r nod o’u cynorthwyo i fyw bywydau […]

Ysgol Gynradd Hencastell yn creu hanes drwy gladdu capsiwl amser ym Mhen-y- bont ar Ogwr

Published on: In the categories:Cyffredinol

Ar ddydd Mawrth 25 Ebrill 2023, creodd ein cydweithwyr ddarn o hanes ym Mhen-y-bont arOgwr ar y cyd ag Ysgol Gynradd Hencastell a Hale Construction. I ddathlu cwblhau cam olaf y gwaith adeiladu ar ein datblygiad tai newydd ym Mrocastell,penderfynom nodi’r achlysur drwy wneud rhywbeth arbennig. Gydag chymorth y myfyrwyr ynYsgol Gynradd Hencastell, claddwyd capsiwl […]

Mae #TyfuamAur nôl! Rhowch gynnig ar ein cystadleuaeth arddio nawr

Published on: In the categories:Cyffredinol

Mae ein cystadleuaeth arddio nôl eleni eto! Y Gwanwyn a’r Haf hwn, rydyn ni’n partneru unwaith eto ag ASW Property Services i gydnabod a gwobrwyo ymdrechion garddio anhygoel ein cwsmeriaid ym Mhen-y-bont ar Ogwr.  Rydyn ni eisiau dathlu’r effaith cadarnhaol mae gerddi hardd, mannau cyhoeddus, a gwyrddlesni yn ei gael ar ein cymunedau. Gallwch roi […]

Mae’r ffordd rydych chi’n talu am eich dŵr wedi newid

Published on: In the categories:Cyffredinol

Ers 2008, mae Valleys to Coast wedi casglu ffioedd dŵr a charthffosiaeth ar gyfer eich cartref ar ran Dŵr Cymru. O 1 Ebrill 2023, mae hyn wedi newid. Beth sydd wedi newid? O 1 Ebrill 2023, mae rhaid i chi talu Dŵr Cymru yn uniongyrchol am eich ffioedd dŵr a charthffosiaeth. Beth fydd yn digwydd […]

Ein hymateb i lwydni, lleithder a chyddwysiad

Published on: In the categories:Cyffredinol

Mae’n siŵr y byddwch wedi clywed am y ffocws cenedlaethol ar broblemau gyda llwydni, cyddwysiad a lleithder yn sgil marwolaeth drasig Awaab Ishak, y plentyn dwyflwydd oed o Oldham a fu farw ar ôl dod i gysylltiad â llwydni yn ei gartref dros gyfnod hir. Yn gwbl gywir, mae’r awdurdodau wedi bod yn craffu’n fwy […]

Image of condensation. Water droplets on the inside of a window frame

Helpu chi i gadw eich cartref yn ddiogel ac yn gynnes

Published on: In the categories:Cyffredinol, Cymunedau

Rydym yn partneru â Chymru Gynnes i helpu i sicrhau bod cartrefi ein cwsmeriaid yn ddiogel ac yn gynnes y gaeaf hwn. Mae Cymru Gynnes, y cwmni buddiannau cymunedol cyntaf yng Nghymru, yn gweithio i leddfu tlodi tanwydd yng Nghymru a’r De Orllewin trwy brosiectau cymunedol a gweithio mewn partneriaeth. Rydym yn falch iawn o […]

Cymoedd i’r Arfordir yn ennill gwobr genedlaethol am ddatblygiad tai bychan sydd wedi cael effaith fawr

Published on: In the categories:Cyffredinol

Rydym yn falch i gyhoeddi ein bod wedi ennill gwobr genedlaethol o fri am arloesedd. Enillodd ein datblygiad Ffordd Yr Eglwys y categori ‘creu arloesedd’ yn y gwobrau Ystadau Cymru diweddar gan Lywodraeth Cymru. Y datblygiad pedwar cartref hwn yng Ngogledd Corneli oedd y cyntaf i gael ei adeiladu gan ddatblygwr tai cymdeithasol yn defnyddio […]

Artist impression of Ffordd yr Eglwys development

Cymoedd i’r Arfordir yn cefnogi Clwb Pêl-droed Cornelly United

Published on: In the categories:Cyffredinol

Pan ofynnodd Clwb Pêl-droed Cornelly United i’w cymdeithas dai leol am gymorth, nid cit newydd oedd ar eu rhestr ddymuniadau, ond cegin newydd! Ac roedd Cymoedd i’r Arfordir yn falch iawn o helpu, gan weithio gyda’i chontractwr partner, ASW Property Services (ASW), i ailwampio cegin y clwb fel rhan o’i hymrwymiad budd i’r gymuned. Nawr […]

Gwaith atal plâu wedi’i drefnu yn Ffordd yr Eglwys

Published on: In the categories:Cyffredinol

Bydd gwaith yn dechrau ar 28 Tachwedd i glirio darn mawr o ordyfiant yn Ffordd yr Eglwys, Gogledd Corneli. Nod y gwaith hwn yw helpu i reoli’r boblogaeth o gnofilod drwy glirio’r mannau lle gallan nhw nythu.  Bydd y rhaglen waith yn para dwy neu dair wythnos.  Rhaid i ni rybuddio preswylwyr y gallent weld […]