Dathlu blwyddyn lwyddiannus arall yn ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol (CCB)

Published on: In the categories:Cyffredinol

Yr wythnos hon, croesawom aelodau’r bwrdd a chyfranddalwyr i’n pencadlys i rannu ein hadolygiad blynyddol a’n cyfrifon am y flwyddyn ariannol ddiwethaf. Roedd hefyd yn gyfle i rannu’r uchafbwyntiau, yn cynnwys ein cynnydd o ran adeiladu cartrefi newydd i gwrdd â’r angen lleol; buddsoddi mewn cyfleusterau cymunedol; a chydweithio gyda phartneriaid allweddol yn cynnwys Cyngor […]

Rhannwch eich barn am gyfle i ennill £500

Published on: In the categories:Communities, Cyffredinol

Mae ein harolwg SEREN wedi cyrraedd! Eich cyfle chi i leisio’ch barn adweud wrthon ni beth ydych chi’n meddwl am y gwasanaethau addarparwn. Cynhelir yr arolwg mewn partneriaeth â Beaufort Research a byddllythyrau’n glanio ar garreg eich drws o ddydd Llun 12 Medi 2022. Postiwch eich arolwg wedi’i lenwi yn defnyddio’r amlen barod a ddawgyda’r […]

Cyngor am ddiogelwch yn y cartref: Gosod y pen cawod cywir

Published on: In the categories:Cyffredinol, Cyngor am ddiogelwch yn y cartref

Mae gosod y math cywir o ben cawod yn hanfodol i sicrhau bod eich cawod drydan yn gweithio’n ddiogel. Mae rhai pennau cawod yn addas i’w defnyddio ar gawodydd cymysgu yn unig, gan y gallwch gyfyngu ar lif y dŵr neu ei stopio’n llwyr yn y rhain. Gall hyn olygu bod dŵr twym yn cronni, […]

Byddwch yn amyneddgar, os gwelwch yn dda!

Published on: In the categories:Cyffredinol

Rydyn ni’n derbyn nifer fawr o negeseuon ar hyn o bryd – dros y ffôn a thrwy e-bost. Os nad yw eich ymholiad yn un brys, byddwch cystal â chysylltu â ni dro arall. Rydyn ni’n gweithio’n galed i ddelio â’ch galwadau a’ch e-byst mor gyflym â phosibl. Diolch

Eich Rhent Chi, Eich Barn Chi – Taith arolwg rhenti 

Published on: In the categories:Cyffredinol

Mae’n amser i chi rannu eich barn eto ar y rhent rydych yn ei dalu – a chael cyfle i ennill talebau siop fwyd gwerth £50! Bob blwyddyn, rydyn ni’n gofyn i’n cwsmeriaid ddweud wrthon ni beth maen nhw’n meddwl am eu rhent, ac eleni yn arbennig, rydyn ni’n deall yn iawn sut mae costau […]

Cartrefi ar werth am 70% o’u gwerth marchnadol

Published on: In the categories:Cyffredinol

Rydym yn rhan o gynllun cyffrous sy’n ein galluogi i gynnig cartrefi cost isel i’w prynu am 70% o’u gwerth marchnadol.  Mae pedwar eiddo ar gael gennym ar safle newydd Clos Derwen yng Nghoety, Pen-y-bont ar Ogwr. Rydym yn chwilio am ddarpar brynwyr ar gyfer un cartref tair-ystafell wely a thair cartref dwy-ystafell wely. Mae’r […]

Y Datblygiad Newydd Wedi’i Orffen | Sant Ioan, Cefn Cribwr

Published on: In the categories:Cyffredinol

Mae ein tîm yma yng Nghymoedd i’r Arfordir wrth ein bodd o gyhoeddi bod ein datblygiad tai diweddaraf yn ardal Pen-y-bont ar Ogwr wedi’i gwblhau. Yr haf hwn, agorodd datblygiad Sant Ioan yng Nghefn Cribwr ei ddrysau i denantiaid, gyda 10 cartref newydd i’n tenantiaid yn yr ardal leol.  Ar ddydd Llun 13 Mehefin 2022, […]

Mae ein cystadleuaeth arddio nôl!

Published on: In the categories:Cyffredinol

Yr haf hwn, rydyn ni’n gweithio gyda Gwasanaethau Eiddo ASW i ddod ohyd i’r gerddi, llecynnau a lleoedd gorau ym Mhen-y-bont ar Ogwr acarddangos gwaith caled ein cwsmeriaid a’n preswylwyr lleol wrth iddyntddod ag ychydig o natur i’n bywydau. Hyd yn oed os nad ydych wedi garddio erioed o’r blaen, beth am roi cynnigarni nawr? […]

Ein gweledigaeth ‘diogel a hapus’ deng mlynedd

Published on: In the categories:Cyffredinol

Rydym wedi lansio ein Strategaeth Gorfforaethol!  Mae hon yn mapio ein llwybr fel sefydliad am y deng mlynedd nesaf. Cafodd ei drafftio’n wreiddiol cyn cyfyngiadau symud y pandemig ac rydym wedi defnyddio’r amser hwn i fyfyrio, adolygu ac adnewyddu ein strategaeth ar gyfer y byd newydd rydyn ni’n byw ac yn gweithio ynddo ‒ gan sicrhau ei […]

Cymoedd i’r Arfordir yn ffurfio partneriaeth gyda Cyfle Building Skills i lansio cynllun prentisiaeth

Published on: In the categories:Cyffredinol

Rydym wedi lansio partneriaeth gyda Cyfle Building Skills a fydd yn creu mwy o gyfleoedd prentisiaeth a chyflogaeth yn ein cymunedau. Mae Cyfle Building Skills yn gynllun prentisiaeth a rennir sydd wedi cyflogi mwy na 650 o brentisiaid hyd yma – hwn yw’r cynllun prentisiaeth a rennir mwyaf yn y DU. Maent yn gweithredu yn […]