Mae Eich Barn o Bwys: Llenwch Ein Harolwg Rhent Heddiw

Published on:

Rydym yn ymrwymedig i barhau i wella ein gwasanaethau a sicrhau bod eich profiad gyda ni yn rhagori ar eich disgwyliadau. Mae eich adborth yn hanfodol i’n helpu i ddeall sut gallwn eich gwasanaethu chi a’r gymuned yn well.

Dyna pam rydym yn cysylltu â chi heddiw i’ch gwahodd i gymryd rhan yn ein harolwg rhent. Bydd eich sylwadau yn rhoi gwybodaeth werthfawr i ni am eich barn ar y rhent a dalwch ar hyn o bryd a’r gwasanaethau a dderbyniwch yn eu tro.

Dyma rai o’r cwestiynau y byddwn yn eu gofyn:

  1. Ydych chi’n credu bod eich cartref a’r gwasanaethau a ddarparwn yn werth yr arian a dalwch?
  2. Wrth ystyried y cartrefi yn eich cymuned ac ar draws Pen-y-bont ar Ogwr, ydych chi’n meddwl bod eich cartref yn fforddiadwy?
  3. Pa welliannau hoffech chi eu gweld yn eich ardal chi?

Bydd eich ymatebion yn ein helpu i addasu ein gwasanaethau fel y byddant yn bodloni eich anghenion yn well ac yn sicrhau bod eich profiad byw gyda ni yn eithriadol o leiaf.

Bydd yn cymryd munud neu ddwy o’ch amser yn unig i lenwi’r arolwg, ond bydd effaith eich cyfraniad yn sylweddol wrth siapio dyfodol ein gwasanaethau.

Dechreuwch nawr

Diolch ymlaen llaw am gymryd yr amser i rannu eich meddyliau gyda ni. Mae eich adborth yn amhrisiadwy wrth i ni ymdrechu i greu amgylcheddau byw cadarnhaol ar eich cyfer chi a’r gymuned.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu mae angen cymorth arnoch gyda’r arolwg, mae croeso i chi gysylltu â ni. Darganfod pwy yw eich Partner Cyfrif Cwsmer.

Edrychwn ymlaen at glywed gennych!