Yn dilyn cyfnod o ymgynghori ac ymgysylltu â thenantiaid, mae Bwrdd Cymoedd i’r Arfordir wedi penderfynu dechrau’r broses o gau Dinam Close, Nantymoel, fel llety pobl hŷn.

Nawr, bydd trafodaethau’n cael eu cynnal gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a phartneriaid eraill, yn cynnwys Llywodraeth Cymru, i archwilio’r opsiynau ar gyfer ailddatblygu’r safle i ddarparu tai cymdeithasol newydd yn unol â’r galw lleol.

Bydd unrhyw ailddatblygu yn amodol ar sicrhau cyllid, astudiaethau safle a chynllunio, ynghyd ag ymgysylltu â’r gymuned leol. 

Bydd tenantiaid presennol Dinam Close yn cael pob cymorth i ddod o hyd i lety arall addas – byddwn yn archwilio’r holl opsiynau yn cynnwys cynnal sgyrsiau gyda Chymdeithasau Tai eraill i gefnogi’r rhai hynny sydd eisiau parhau i fyw yn Nantymoel, neu yn yr ardal. 

Byddwn yn cymryd amser i sicrhau bod pawb yn cael cefnogaeth lawn drwy gydol y broses, ac mae’r tenantiaid wedi cael sicrhad na fydd dim byd yn digwydd dros nos.

Bydd y tenantiaid hefyd yn cael cymorth ariannol i wneud iawn am golli eu cartref presennol, ac i’w helpu i symud a setlo mewn cartref arall.

Mae gwybodaeth fanwl ychwanegol yn cael ei rhannu gyda phob tenant yn unigol. 

Cwestiynau Cyffredin ynghylch Dinam Close

Cw: Pam gafodd y penderfyniad hwn ei wneud pan fod pobl leol yn teimlo’n gryf bod angen cadw’r math hwn o lety yn y gymuned?

Gwnaed y penderfyniad ar ôl rhoi ystyriaeth fanwl i’r wybodaeth a’r dystiolaeth am yr adeilad, anghenion tai lleol, a’r adborth gan ein cwsmeriaid.

Rydym yn ymrwymedig i barhau i ddarparu tai fforddiadwy o safon uchel yn Nantymoel ac rydym yn gweithio gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a phartneriaid eraill i archwilio’r opsiynau ar gyfer tai ar safle Dinam Close. Byddai unrhyw ailddatblygu yn amodol ar gyllid, ymchwiliadau safle, cynllunio ac ymgynghori â’r gymuned leol.

Cw: Beth fydd yn digwydd i denantiaid Dinam Close, ydy hyn yn golygu y byddant yn colli eu cartrefi?

Rydym yn gweithio’n agos gyda chwsmeriaid Dinam Close i sicrhau eu bod yn cael pob cefnogaeth drwy gydol y broses hon. Ynghyd â chymorth ariannol, byddwn yn gweithio gydag unigolion i ddod o hyd i lety arall addas, yn cynnwys archwilio opsiynau lleol i’r rhai hynny sydd eisiau parhau i fyw yn Nantymoel neu yn y cyffiniau. Mae gwybodaeth fanwl ychwanegol yn cael ei rhannu gyda phob tenant yn bersonol. Byddwn yn cymryd amser i sicrhau bod pawb yn cael cefnogaeth lawn drwy gydol y broses, ac mae’r tenantiaid wedi cael sicrhad na fydd dim yn digwydd dros nos.

 

Cw: Pa ymgynghoriadau sydd wedi digwydd gyda thenantiaid/ y gymuned?

Ymwelodd ein Tîm Gweithredol â Chlos Dinam i siarad â’r tenantiaid yn bersonol ac esbonio iddyn nhw beth oedd yn cael ei ystyried. Ymwelodd ein tîm ymgysylltu â’r gymuned â chwsmeriaid hefyd i recordio’u storïau digidol, a gwrandawodd ein Bwrdd ar y rhain fel rhan o’u proses gwneud penderfyniadau. Arweiniodd y storïau pwerus hyn at eu hymrwymiad i barhau i ddarparu tai cymdeithasol o safon uchel yn Nantymoel.

Cw: Ar ba ddyddiad bydd Dinam Close yn cau?

Nid oes dyddiad wedi’i bennu, ac rydym wedi esbonio’n glir yn ein cyfathrebiadau gyda chwsmeriaid na fydd dim yn digwydd dros nos. Bydd pawb yn cael pob cymorth i’w helpu i ddod o hyd i lety addas arall. Byddwn yn cymryd amser i sicrhau bod popeth yn gweithio’n iawn.

Cw: Pam gafodd Dinam Close barhau i weithredu gyda chymaint o fflatiau gwag? Oedd y cau hwn wedi’i gynllunio?

Mae’r fflatiau yng Nghlos Dinam wedi cael eu dyrannu bob amser yn unol â pholisi dyrannu tai cymdeithasol Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Mae Dinam Close wedi bod yn gweithredu gyda lleoedd gwag ers tipyn oherwydd, yn hanesyddol, mae’r galw am y math hwn o lety yn isel yn yr ardal hon. 

Pan nodwyd yn ein hadolygiad strategol faint o fuddsoddiad oedd ei angen i wella’r adeilad i safon addas, a phan sylweddolom na fyddem efallai’n gallu cwrdd â’r buddsoddiad oedd ei angen, penderfynom beidio â gosod rhagor o’r fflatiau. Roeddem yn teimlo nad oedd hyn yn iawn gan ein bod yn ansicr am ei ddyfodol.

Cw: Tra bod Dinam Close yn aros ar agor, a fyddwch chi’n parhau i fuddsoddi mewn gwaith atgyweirio a chynnal a chadw?

Byddwn, cyhyd â bydd gennym gwsmeriaid yn byw yng Nghlos Dinam, byddwn yn parhau i ddarparu gwaith atgyweirio a chynnal a chadw hanfodol fel arfer.