Y Gwobrau Arfer Da Cenedlaethol TPAS Cymru 2023 yw’r prif blatfform ar gyfer rhannu, cydnabod, a dathlu’r gwaith anhygoel a wnawn gyda’n cwsmeriaid yn ein cymunedau. 

Mae ein menter, sydd â’r enw priodol, “Pop Up!”, wedi tynnu sylw’r beirniaid yn y categori “Gwobr Cyfathrebu â Thenantiaid a Phreswylwyr”. Wrth i ni drefnu digwyddiadau cymelliadol ledled Pen-y-bont ar Ogwr, rydym wedi cael y pleser o gyfarfod â’n cymunedau rhyfeddol wyneb yn wyneb, gan feithrin cysylltiadau cryfach ac adfywio cyfathrebu agored fel erioed o’r blaen. Mae’r effaith wedi bod yn anhygoel, ac rydym wrth ein bodd o weld bod hyn wedi cael ei gydnabod.

Ond nid dyna’r cyfan! Mae ein partneriaeth gyda Chlwb Ieuenctid Wildmill wedi arwain i enwebiad ar gyfer y “Wobr Cymunedau’n Cefnogi Cymunedau.” Dros y degawd diwethaf, rydym wedi gwrando’n astud ar leisiau pobl ifanc yn ein cymdogaethau, gan weithio law yn llaw i greu newid cadarnhaol. Gyda’n gilydd, rydym wedi cyflawni cerrig milltir nodedig – o berswadio pobl i beidio â thaflu sbwriel a baw cŵn trwy ddefnyddio arwyddion wedi’u dylunio’n glyfar, i drawsnewid tanlwybrau gyda chôt o baent lliwgar. Mae ein prosiect plannu diweddar yn gam arall tuag at wella harddwch yr ardal a’i chadw’n rhydd o wastraff diangen.

Pan gafodd ei holi am yr enwebiadau hyn, dywedodd ein Pennaeth Cyfathrebu ac Ymgysylltu, Laura Morris, “Mae ein hymgysylltu anhygoel â’r gymuned wedi arwain nid i un, ond i DDAU enwebiad yn y Gwobrau Arfer Da Cenedlaethol TPAS Cymru! Mae hyn yn dyst i ymdrechion eithriadol ein tîm a’r cymorth diysgog gan ein cymuned ryfeddol. Mae ymgysylltu â’n cwsmeriaid a’n cymunedau mor bwysig i ni – mae’n ein helpu i sicrhau bod ein cwsmeriaid wrth galon pob penderfyniad a wnawn. Hoffem ddiolch i bawb sydd wedi cydymweithio â ni yn ystod y digwyddiadau hyn – gadewch i ni gynnal y momentwm a helpu ein cymunedau i ddisgleirio!”

Rydyn ni eisiau estyn diolch i bawb sydd wedi ymuno â ni yn ein digwyddiadau a’n cefnogi wrth i ni gydymweithio â’n cwsmeriaid. Mae eich cyfraniadau wedi bod yn amhrisiadwy, ac rydyn yn deall yn iawn na fyddem wedi cyflawni hyn hebddo’ch chi. Gallwch fod yn hollol sicr ein bod yn ymrwymedig i barhau â’r mentrau nodedig hyn, gan roi ein cwsmeriaid wrth galon popeth a wnawn.

Cynhelir y seremoni wobrwyo yng Nghaerdydd ar 6 Gorffennaf, ac rydym yn croesi bysedd y byddwn yn ennill gwobrau tra haeddiannol.