Ein Partneriaid Cyfrif Dŵr

Mae gan ein Tîm Cyfrif Dŵr gyfoeth o brofiad ac mae aelodau’r tîm ar gael i roi cymorth cyfrinachol a rhad ac am ddim

Nicola Harvey (Link opens in new window)

Partner Cyfrif Dŵr
07966072725
Nicola.Harvey@v2c.org.uk


Gallwn eich ffonio yn ôl (Link opens in new window)

Os hoffech i ni eich ffonio, gofynnwch am alwad yn ôl yma.

What schemes are available to help you?

HelpU Tariff 365

Mae’n helpu aelwydydd incwm isel drwy roi cap ar y swm y mae’n rhaid i chi ei dalu am eich dŵr.

Sut mae’n gweithio?

Os yw rhywun yn eich cartref yn derbyn un o’r budd-daliadau isod, a bod incwm blynyddol cyfunol y cartref yn is na’r swm a nodwyd, efallai y bydd gennych hawl i ostyngiad yn eich bil dŵr.

Mae gennych hawl os ydych yn derbyn un o’r budd-daliadau hyn:

 • Credyd Pensiwn
 • Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm
 • Cymhorthdal Incwm
 • Gostyngiad/Cymorth Treth y Cyngor
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm
 • Credyd Treth Plentyn
 • Credyd Treth Gwaith
 • Credyd Cynhwysol
 • Budd-dal Tai

Mae gennych hawl os yw incwm eich cartref isod:

Maint y cartref Incwm
£9,700
2 £14,600
3+ £16,100

 

Mae maint yr aelwyd yn golygu cyfanswm nifer y meddianwyr dros 16 oed ac iau.

Bydd angen i chi hefyd ailymgeisio am y tariff ar ddiwedd pob cyfnod o 12 mis.

Darllenwch fwy a gwnewch gais am y Tariff HelpU yma.

Cynllun WaterSure

Os oes gennych fesurydd neu os ydych wedi gofyn am fesurydd, yna mae’r cynllun yn rhoi cap ar y swm y mae’n rhaid i chi ei dalu am eich dŵr.

Sut mae’n gweithio?

Mae’n capio swm eich bil mesuryddion blynyddol felly ni fyddwch yn talu dros swm penodol am y flwyddyn, ni waeth beth yw eich defnydd gwirioneddol.

Mae gennych hawl os ydych yn derbyn un o’r budd-daliadau hyn:

 • Lwfans Byw i’r Anabl
 • Taliad Annibyniaeth Bersonol
 • Cymhorthdal Incwm
 • Lwfans Cymorth Cyflogaeth
 • Lwfans Ceisio Gwaith
 • Credyd Cynhwysol
 • Budd-dal Tai
 • Credyd Pensiwn
 • Lwfans Gweini
 • Credyd Treth Gwaith
 • Credyd Treth Plant (ac eithrio teuluoedd sy’n derbyn yr elfen deuluol yn unig)

Ac os oes gennych dri neu fwy o blant o dan 19 oed sy’n byw yn eich cartref, yr ydych yn hawlio Budd-dal Plant ar eu cyfer.

Neu mae gennych chi neu aelod o’ch cartref gyflwr meddygol sy’n gofyn am ddefnydd sylweddol o ddŵr ychwanegol.

Darllenwch fwy am y Cynllun WaterSure yma. 

A allech arbed arian drwy osod mesurydd dŵr?

Os yw’ch bil amcangyfrifedig yn uchel, a’ch bod yn ddefnyddiwr dŵr isel, neu’n byw ar eich pen eich hun, gallech arbed arian drwy osod mesurydd. 

Darllenwch fwy a gweld a oes opsiwn rhatach i osod mesurydd.

Cysylltwch â Dŵr Cymru (Link opens in new window)

Os ydych yn talu Dŵr Cymru yn uniongyrchol, ac angen cysylltu â nhw, gallwch eu ffonio ar 0800 052 0145, neu ewch i’w gwefan.